Vedtægter

Vedtægter
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv
§1:
Foreningens Navn er: Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv. Foreningens hjemsted er Kongens Enghave Bydel og foreningens virkeområde er det efter Matrikelskort og det i Københavns Kommunes Bydelsinddeling fra 1993 som “Kongens Enghave Bydel” angivne område samt de dertil umiddelbart tilstødende lokaliteter.

§2:
Foreningens formål er at drive et lokalhistorisk arkiv for indsamling, registrering og opbevaring af lokalhistorisk materiale i form af billeder, manuskripter, trykt materiale, kort, film, lydoptagelser, fotografier mv. samt at medvirke til at udbrede kendskabet til Kongens Enghaves fortid og nutid.

§3:
Det indsamlede materiale er og forbliver, med forbehold for givernes eventuelle klausuler, offentlig ejendom og dets fortsatte forbliven som offentlig ejendom garanteres. Arkivet kan derudover også modtage deposita.
Bestyrelsen har ansvar for at arkivets samlinger opbevares på en betryggende vis og registreres forsvarligt, samt at de er offentligt tilgængelige med en fast åbningstid.

§4:
Enhver interesseret kan optages som medlem af foreningen.
Stemmeret ved generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 1. februar i det pågældende år for den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes i slutningen af april.
Medlemmer, der opfører sig illoyalt eller udviser svigagtige handlinger, kan bortvises fra foreningen, såfremt mere end 5 af de 7 stemmeberettigede (5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter) stemmer for det.

§5:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen afholder en ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved at udsende en direkte meddelelse derom til alle foreningens medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens regnskab
Indkomne Forslag
Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent
Valg
Eventuelt

Forslag til Generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen senest 7 dage før den årlige ordinære generalforsamling.
I tilfælde af en ekstraordinær generalforsamling skal en sådan indkaldes med samme varsel og på samme måde som den årlige ordinære generalforsamling. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling kan ske på en ordinær generalforsamling, på begæring fra bestyrelsen – eller fra 25 % af foreningens medlemmer.
Begæring om en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde det eller de forslag der ønskes behandlet, og kun det, som har givet anledning til indkaldelsen, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Et medlem kan på generalforsamlingen repræsentere et andet medlem ifølge fuldmagt fra denne. Et medlem kan dog ikke repræsentere mere end en fuldmagtsgiver.

§6
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse med 5 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges der 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer og revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og fastsætter om nødvendigt en forretningsorden.
Valg til bestyrelsen gælder for to år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på et ulige årstal og de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på de lige årstal.
Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant er på valg hvert år.
Revisorer vælges for 2 år, hvor den ene vælges på lige år, og den anden på ulige år.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti.

 §7:
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge i revideret og godkendt tilstand ved den årlige ordinære generalforsamling sidst i april måned, underskrevet af kasserer og revisor.

§8:
Ændringer af vedtægterne kan ske når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor – eller ved et konstateret almindeligt stemmeflertal ved TO på hinanden følgende generalforsamlinger.

§9:
Udgår.

§10:
Foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor ved TO på hinanden følgende generalforsamlinger.

§11:
Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv deltager i det almindelige lokalhistoriske arkivsamarbejde i Københavns Kommune – herunder det samarbejde, der er organiseret indenfor SLAK: Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver og Foreninger i Københavns Kommune.

 §12:
I tilfælde af foreningens opløsning overgår de indsamlede arkivalier til:
En forening, organisation, eller institution, der arbejder indenfor det samme eller et umiddelbart tilgrænsende lokalhistoriske arbejdsområde (en – eller flere af de omgivende nabobydeles foreninger, der ligeledes arbejder indenfor det K K Kommune lokalhistoriske aktivitetsfelt / arbejder indenfor det samme arbejdsområde), for eksempel Københavns Stadsarkiv og Københavns Bymuseum, således at deres forbliven i et fortsat offentligt eje og dermed den fortsatte offentlige tilgængelighed, er sikret for fremtiden. De efter registreringsformularerne klausulerede arkivalier og effekter vil blive afleveret/ hhv. tilbageleveret i henhold til klausulernes bestemmelser. En eventuel formue vil blive overført til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens ønske og beslutning.


Således vedtaget ved foreningens generalforsamling mandag den 13. april, 2015.


Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page
Spred kendskabet til Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv