John Andersen

FOREDRAG MED JOHN ANDERSEN

Af Hasse G. Persson, november 2021

Den 1. november skulle vi i KELA have haft Brian Lentz på besøg, som ville fortælle om SydhavnsCompagniets virke. Pga. Corona-situationen i Danmark, der nu har varet over 1½ år, har vi ved tidligere lejligheder måttet aflyse dette arrangement med Brian Lentz.

Denne gang måtte Brian Lentz selv melde fra, men henviste samtidig til, og anbefalede, John Andersen – og sikke en stedfortræder.

John Andersen
John Andersen fortæller.

Det er ikke tilfældigt, at Brian Lentz netop har peget på og anbefalet John Andersen. På Johns CV (og det er langt) står der bl.a.: Planlægning, fattigdomsforskning, social innovation og empowerment inden for det bypolitiske, arbejdsmarkeds- integrations- og velfærdspolitiske felt.
Fra 1996 ansat på RUC som adjunkt, lektor og nu professor samme sted.

Aktiviteter i SV
Protester gav problemer for DSB, da der blev projekteret etableret en toglinje igennem en del af HF Mozart, og protesterne medførte en ændring af linjeføringen.

Ideen om at bebygge Tippen var ikke nogen ny ide. Byggematadorerne Axel Juhl-Jørgensen og Bøje Nielsen havde allerede øjnet muligheder tilbage i 1970´erne. Med hensyn til Tippen dvs. Sydtippen, så skal man helt op i 1990´erne, før Dansk Natur-fredningsforening får fredet dette område.

1970-80 var en ”nedtursperiode”. Der kan nævnes rod i haveforeningerne m.h.t. overholdelse af gældende vedtægter, hvilket man ikke altid tog helt ”alvorligt”. Der kommer i denne periode nye beboere til, forskellige vedtægter bliver ”rettet til” så bl.a. brandvedtægter o.l. nu bliver overholdt.  Et område der som nævnt havde ”flydt” i årevis.

Foredraget afholdtes på Karens Minde, der startede som kulturhus fra midten og til slutningen af 1980´erne efter en “let besættelse” – dog med en vis accept fra kommunen. I 1986 dannedes Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv.

I 1990´erne havde SV mærkelig nok ikke et eget socialkontor (utroligt med så mange borgere og i så stort et område som SV – så undres man). Sidst i 1980´erne erkendes større sociale problemer i SV, sandsynligvis pga. udflytninger fra Brokvartererne.

Projekter
I 1995 sker der en decentralisering m.h.t. beslutninger for bydele i København. Bydelsråd oprettes omkring 1996. Et par år efter kommer der store økonomiske problemer, pga. yderligere udgifter for området. Efterfølgende blev omkring 300 personer involveret i forskellige projekter i bydelen.

En af de helt store udgiftsposter der blev pålagt bydelen, var betalinger til plejehjem. Der havde ikke tidligere eksisteret et plejehjem for kvarterets borgere. Dette medførte, at andre af Københavns bydele med plejehjem, bl.a. Vesterbro måtte huse de ældre fra SV. En overraskende stor udgiftspost for bydelen, som man ikke tidligere var blevet pålagt.

Problemerne/interessen omkring Stejlepladsen og helt fra start ikke at for-glemme Tippen, som nævnt tidligere, opstod jo især da Amager Fælled blev droppet pga. protester mod det påtænkte byggeri på bl.a. Strandengen og Lærkesletten.

Tilhørere
Engagerede gæster diskuterer John Andersens foredrag.

Klimaændringer
De store klimaændringer, der er observeret de senere år, har også medført, at der nu skal klimasikres i SV. I 2021 sker der således et ”byrumsskift” for området omkring Karens Minde Kulturhus, hvilket er en skybrudsplan for ”Karens Minde Aksen”, der udføres af HOFOR. Scandiagade er tidligere blevet “skybrudssikret”.
Referentens egen tilføjelse: En lille kuriositet ved dette projekt er, at en del af Wagnersvej (den tidligere ”Enghavevej” som engang var den eneste vej ud af bydelen) nu lukkes for biltrafik.

Skabelsen af ”By og Havn” og grunden til at dette selskab blev dannet har givet mange muligheder, men også tilsvarende problemer for Københavns Kommune. En af de positive ting der kan nævnes er, at ”By og Havn” bl.a. har bidraget – og stadig bidrager til vedligeholdelse af Tippen. Tilblivelsen af ”By og Havn” og til hvilke formål må læserne selv nærstudere, da det i denne forbindelse vil blive en for stor mundfuld at redegøre for.

Sydhavnsånden
Et spørgsmål fra salen var: ”Er Sydhavnsånden ændret i dag”?

John Andersen: ”Rummelighed” eksisterer stadig i dag. Dette er testet ved og omkring Anker Jørgensens Plads. I det hele taget er der i SV tale om en ”nede på jorden kultur”, en bynær kultur, en sejler- og vandkultur, naturligvis på grund af sejlforeningerne og nærheden af vand.

Der arbejdes nu på et områdeløft bl.a. med et ”Borgbjergvej tilbage til fordums dages liv”. Ligeledes overvejes der et forsøg på oprettelser af pladser for ”skæve eksistenser” i SV, a la Enghave Plads.

Dette er blot et kort resume over, hvad der i 2½ time blev fortalt om på denne aften. En stor tak til John Andersen for en utrolig god og spændende aften.

Ps. For egen regning tillader jeg mig at nævne for jer, der ikke deltog i denne aften:
I kan godt ærgre jer over, at I missede et meget omfangsrigt og fremragende foredrag om Sydhavnen, men i lige så høj grad, at I gik glip af en meget levende, engageret og spændende formidler.
HGP 6/11-2021

Udbred kendskabet til Arkivet.