Referat

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistorisk Forening og Arkiv afholdt 26. juni 2006 kl. 19.00 i foreningens lokaler på Karens Minde.

Der var mødt 9 medlemmer.

1. Valg af dirigent. Paul Erik Lind blev foreslået og valgt. Derefter konstaterede han at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Ivar Noes blev valgt til referent.

3. Bestyrelsen havde på forhånd udsendt en skriftlig beretning, som blev gennemgået og uddybet af Ivar Noes. Bjarne Weesch tilføjede, at man havde haft åbent på Karens Dag for alle de besøgende til arrangementet. Derudover har man også besvaret en del forespørgsler, bl. a. fra bydelens nye hotel.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Regnskabet blev forelagt af kassereren Inge Høier. Problemet var at formanden Bent, som ikke var mødt til generalforsamlingen, i november havde fået udbetalt 14.000 DKK til indkøb af kontorartikler og edb-udstyr og endnu ikke aflagt regnskab for sine indkøb eller tilbagebetalt ikke benyttede penge. Formanden havde flere gange lovet forskellige af de tilstedeværende at få sagen bragt i orden uden at der var sket noget.

Regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen konstaterede, at der er foretaget indkøb af A3 printer, fladskærm, DVD og videoafspiller med tilhørende kabler og at genstandene befandt sig i arkivet. Generalforsamlingen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal rekonstruere en afregning for de 14.000 kr. som den snart tidligere formand Bent har modtaget til indkøb af kontorartikler og EDB-udstyr. Til arbejdsgruppen blev valgt kassereren Inge Høier, den kommende kasserer Bjarne Weesch, Ole Boesen, Jørgen Topp Lassen og Ivar Noes.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Kontingentet for 2007 blev uændret fastsat til 75 kroner for enkeltmedlemmer.

7. Valg til bestyrelse. Inge Høier og Bent Erik Rask var på valg. Inge Høier og Harald Eriksen blev valgt for 2 år. Ivar Noes, der var kommet ind i bestyrelsen som suppleant, blev valgt for 1 år. Jørgen Topp Lassen og Bjarne Weesch var sidste år blevet valgt for 2 år.

8. Jan Jacobsen og Dorte Eren blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

9. Jette Lemming havde givet tilsagn om at hun modtog valg som revisor og blev valgt. Paul Erik Lind blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt. Der blev spurgt til åbningstiden. Der var enighed om at bestyrelsen fastsatte denne, men at man så vidt muligt skulle undgå ændringer.

Ole Boesen opfordrede arkivet til at deltage i Karens Dag, f.eks. med en udstilling.

Man ville prøve at undersøge muligheden for at hoveddøren kunne være åben i arkivets åbningstid.

Paul Erik Lind skænkede arkivet en stor flot kopi af Franz Sedivys prospekt af Kgs. Enghave fra ca. 1913.

Generalforsamlingen blev hævet ca. kl. 20.30 og dirigenten takkede for god ro og orden, og mente, at nu var foreningen igen på ret køl.

Dirigent/Referent

Paul Erik Lind/Ivar Noes

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt den nye bestyrelse konstituerende møde og valgte som

Formand: Jørgen Topp Lassen

Kasserer: Bjarne Weesch

Sekretær: Ivar Noes

Jørgen Topp Lassen, Bjarne Weesch, Inge Høier, Harald Eriksen, Ivar Noes.

Aftenen sluttede med at Paul Erik Lind viste flere af sine udsendelser til SVTV om arkitektur og gamle gårde i Kgs. Enghave. De vakte stor begejstring.


Udbred kendskabet til Arkivet.