Referat

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt mandag den 30. april 2007 kl. 19.00 i foreningens lokale i opgang A Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen og foreslog Paul-Erik Lind som dirigent.
Dette blev godkendt.
Ivar Noes blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den skriftlige beretning, som var omdelt til medlemmerne. Den blev uddybet lidt.
Bjarne Weesch efterlyste, at bestyrelsen førte en logbog over henvendelser til arkivet.
Ivar Noes opfordrede flere til at gå ind i registrering af arkivets samlinger.
Steen Eriksen omtalte lokalrådsarkivet som var indgået i det lokalhistoriske arkiv.
Dette fik Bjarne Weesch til fortælle om hvordan arkivets depotrum under Ellebjerg Skole for nogle år siden var blevet flyttet i huj og hast af et par pedelmedhjælpere, og derefter henlå i et stort rod. Bestyrelsen håbede på at få kræfter til at rydde op i det.
Ole Boesen efterlyste flere indlæg i den lokale presse, og der ud-spandt sig en lang debat herom. Herunder kom det frem, at et medlem ikke havde fået indkaldelse til generalforsamlingen. Dette blev skarpt kritiseret i flere indlæg, og bestyrelsen lovede bod og bedring.
Gert Topp foreslog, at man bad avislæserne identificere personer på fotografier.
Beretningen blev godkendt.

3. Bestyrelsens regnskab
Bjarne Weesch fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

4. Indkomne Forslag
Der var ingen forslag.

5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent.
Næste års kontingent blev uændret 75 kroner.

6. Valg.
a. Jørgen Topp Lassen, Bjarne Weesch og Ivar Noes blev genvalgt for 2 år. Inge Høier og Harald Eriksen som var valgt til 2008, ville gerne trække sig, Rene Tranemose og Finn Reidl blev valgt for 1 år.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jan Jacobsen og Dorthe Eren var på valg og blev begge genvalgt.
c. 1 revisor. Jette Lemming blev genvalgt.
d. 1 revisorsuppleant. Paul Erik Lind blev genvalgt.

7. Eventuelt
Bjarne Weesch bragte en tak til Inge Høier og Harald Eriksen for deres store indsats for foreningen.
Steen Eriksen læste op af en artikel han havde skrevet om leveforholdene i Sydhavnen i 1944. Han lovede at sende den så den kan bringes i næste medlemsblad.
Steen Eriksen nævnte at der var udgivet en bog om AKBs historie i anledning af sammenslutningen med KAB. Den burde arkivet have.

Allerede ved mødets begyndelse havde Haldis Jeppesen overrakt arkivet et restoplag af et hæfte som var resultatet af et erindringsværksted i Bavnehøj.

Efter generalforsamlingen fremviste Paul-Erik Lind en ny produktion fra Sydvest Lokal-TV (SVTV) om Frederiksholm Kalk- og Teglværkers historie 1871-1918. Den vakte stor begejstring.

Paul-Erik Lind/Ivar Noes
Dirigent/Referent

Udbred kendskabet til Arkivet.