Referat

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt mandag den 14. april 2008 kl. 19.00 på Karens Minde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Finn Reidl blev valgt som dirigent
Ivar Noes blev valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne. Han nævnte yderligere, at vi havde en glimrende tur til Arbejdermuseet i maj 2007.

Bjarne Weesch meddelte, at han ville trække sig fra SLAK’s (Sammenslutningen af Lokalarkiver i København) bestyrelse på den kommende generalforsamling i SLAK. Der udspandt sig en større diskussion om SLAK, og om vi fortsat skulle være repræsenteret i bestyrelsen. Generalforsamlingen opstillede dog ingen repræsentanter til SLAK’s bestyrelse. De medlemmer der ønskede at overvære SLAK’s generalforsamling var velkomne til det.

Der var lidt snak om Karens Dag.

Der var enighed om, at en af de vigtigste kommende opgaver er at få en registrering af vores samlinger.

Beretningen blev godkendt.

3. Bestyrelsens regnskab
Bjarne Weesch fremlagde regnskabet som blev godkendt.

4. Indkomne Forslag
Der var ingen forslag.

5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent.
Næste års kontingent forblev uændret 75 kroner.

6. Valg.
a. Rene Tranemose og Finn Reidl blev genvalgt for 2 år.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Jan Jacobsen og Finn Johannesen blev valgt
c. 1 revisor. Jette Lemming blev genvalgt.
d. 1 revisorsuppleant. Paul Erik Lind blev genvalgt.

7. Eventuelt
Minna Larsen som var med i den kreds, der havde oprettet arkivet, foreslog at bestyrelsen på sit næste møde 5. maj mindedes Erik Appelt, som også hørte til arkivets stiftere. Vi havde et par bånd, hvor han fortæller om sine oplevelser.

Foreningen havde fået et brev fra Danmarks Tekniske Museum, om vi ville være med til arrangere en udstilling om den gamle Ford-fabrik. Det var der stor interesse for og formanden vil skrive et svar.

Torben Liebst overdrog en CD-rom med sine billeder af sporvogne m.v. fra Kongens Enghave til Arkivet. Han har copyright til billederne, men vi fik lov til at bruge dem til arkiv- og foreningsformål.

Generalforsamlingen havde 11 deltagere og sluttede kl. 20:05.

Efter generalforsamlingen skulle Paul-Erik Lind have fremvist en ny produktion fra Sydvest Lokal-TV (SVTV), men vi havde ikke fået en fjernbetjening til projektoren, så forehavendet måtte opgives.

Finn Reidl
Dirigent

Ivar Noes
Referent

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Jørgen Topp Lassen blev genvalgt som formand, Bjarne Weesch som kasserer og Ivar Noes som sekretær.

Jørgen Topp Lassen
Formand

Ivar Noes
Sekretær

Udbred kendskabet til Arkivet.