Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Den finder sted mandag 11. april 2011 kl. 19.00 på Loftet ved siden af foreningens lokale opgang

A Karensminde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsens regnskab

4. Indkomne Forslag. Bestyrelsen skal have modtaget eventuelle forslag senest 7 dage

før generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret

kontingent.

6. Valg.

a. 3 medlemmer til bestyrelsen Jørgen Topp Lassen, Bjarne Weesch og

Ivar Noes er på valg og er alle villige til genvalg.

b. 2 suppleanter til bestyrelsen.

c. 1 revisor.

d. 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Jørgen Topp Lassen

Formand

 

Udbred kendskabet til Arkivet.