Referat

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt mandag den 11. april 2011 kl. 18.30 på Karensminde, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Finn Johannesen blev valgt som dirigent
Bjarne Weyhe blev valgt som referent
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne.
Ester Rasmussen, Lizzie Christensen og Lone Fuchs Wredstrøm fik hver en erkendtlighed i form af et påskeæg (til hver).
Herefter en bred drøftelse til formandens beretning:
– om mulig ændring i åbningstiden, så der blev mere ro til ”kontorarbejdet”,
– om deltagelsen i Kulturhavnsarrangementet, som er lukket for i år, grundet manglende opbakning. – Der blev fremsat tilbud om bedre deltagelse næste år.
– om noget grammofon- og fremvisermateriale.
Bestyrelsen tager problemerne op.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Bestyrelsens regnskab
Ivar Noes fremlagde regnskabet.
Lone Fuchs Wredstrøm spurgte, hvad kontingentet går til, og Lone anmodede om udskrift af mails af dagsorden og regnskab til alle, som ikke selv har computer, eller kan printe ud.
Hertil blev oplyst, at alle uden computer, får tilsendt materialet omkring generalforsamlingen, som post. Alle kan få en printet udgave i lokalet i åbningstiden.
Kassereren oplyste, at regnskabet viser, hvad kontingentet benyttes til.
Regnskabet blev godkendt med 18 stemmer for, ingen imod. En undlod at stemme.

4. Indkomne Forslag
Ingen
5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent
Næste års kontingent blev foreslået uændret 75 kr. for personlige medlemmer og 200 kr. for institutionsmedlemmer.
Forslaget blev godkendt med 18 stemmer for, en imod.
6. Valg.
a. Jørgen Topp Lassen, Bjarne Weesch og Ivar Noes blev genvalgt for 2 år.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Bjarne Weyhe og Torben Schade blev valgt
c. 1 revisor. Finn Johannesen blev valgt.
d. 1 revisorsuppleant. Lone Fuchs Wredstrøm blev valgt.

7. Eventuelt
Minna Grace Larsen anmodede oplyst om medlemstallet, og hun opfordrede til genoptrykning af ”Gaarslevs Erindringer”.
Det blev oplyst, at foreningens medlemstal er steget til 70 personlige medlemmer og fortsat 3 institutionsmedlemmer.
Der ville blive set på muligheden for genoptrykning af bogen.

Bjarne Weesch oplyste, at Kulturhusforeningen har ukendte planer om indretning i huset, som kan få betydning for det areal, Lokalarkivet pt. råder over.

Poul-Erik Lind tilbød at holde foredrag om Teglværket, Havnen og Fattige i Sydhavnen.

Gert Luthmann forespurgte om en dato for sommerfrokosten. Den er fastsat til mandag den 6. juni. Det er sidste dag vi mødes før sommerferien. Frokosten vil nok blive på en restaurant, og deltagerne betaler for sig selv.

Efter sommerferien starter vi igen mandag den 15. august.
Generalforsamlingen havde 19 deltagere.

 

Finn Johannesen Bjarne Weyhe
Dirigent Referent

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Jørgen Topp Lassen blev genvalgt som formand, Ivar Noes som kasserer og Bjarne Weyhe nyvalgt som sekretær.
Jørgen Topp Lassen Bjarne Weyhe
Formand Sekretær

Udbred kendskabet til Arkivet.