2012

Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag den 21. maj 2012

Formand Jørgen Topp bød de 21 fremmødte medlemmer velkommen og forslog Finn Johannesen som dirigent. Finn blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og foreslog Bjarne Weyhe som referent. Bjarne blev valgt som referent.
Herefter mindede dirigenten om bestemmelserne om ændringer i foreningens vedtægter – enten skal forslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmer, eller det skal vedtages med almindeligt flertal på to generalforsamlinger.
Dernæst redegjorde Paul-Erik Lind for sit forslag til ændring af vedtægterne. Ændringerne giver retningslinjer for den Plakatfond, som nu har eksisteret i 3 år. Der kom mange spørgsmål fra salen som Paul-Erik svarede på. Derefter satte dirigenten forslaget til afstemning. Alle fremmødte stemte for, og forslaget er hermed vedtaget.
Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og afsluttede mødet.

Bjarne Weyhe, referent
Finn Johannesen, dirigent

Referat af generalforsamling i Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 på Karensminde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen.
Finn Johannesen blev valgt som dirigent.
Bjarne Weyhe blev valgt som referent.
2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne. Beretningen blev godkendt med 21 stemmer.
3. Bestyrelsens regnskab

Ivar Noes fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt med alle 21stemmer.
4. Indkomne Forslag

Forslag til ændring af foreningens vedtægter, således at plakatfondens status præciseres. Der blev en meget kraftig drøftelse, som resulterede i at forslaget blev henvist til en ekstraordinær generalforsamling.
Formanden havde efter udsendelsen af dagsordenen, men inden 7 dagesfristen for forslag fremsat et forslag om at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer. Forslaget er trukket.
5. Fastsættelse af det næste kalenderårs kontingent

Næste års kontingent blev foreslået uændret 75 kroner for personlige medlemmer, og 200 kroner for institutionsmedlemmer. Forslaget blev godkendt.
6. Valg.

a. Rene Tranemose og Finn Reidl blev genvalgt for 2 år.
b. 2 suppleanter til bestyrelsen. Bjarne Weyhe og Torben Liebst blev valgt
c. 1 revisor. Finn Johannesen blev valgt.
d. 1 revisorsuppleant. Lone Fuchs Wredstrøm blev valgt.
7. Eventuelt

Det blev oplyst, at foreningens medlemstal er steget til 102 personlige medlemmer og fortsat 2 institutionsmedlemmer.
Lone forespurgte om eventuelle forårsture og en dato for sommerfrokosten. Den er fastsat til mandag den 11. juni 2012. Det er sidste dag vi mødes før sommerferien. Frokosten vil nok blive på en restaurant, og deltagerne betaler for sig selv.

Generalforsamlingen havde 21 deltagere.

Finn Johannesen, dirigent
Bjarne Weyhe, referent

Konstituerende bestyrelsesmøde den 14. maj 2012:

Formand Jørgen Topp Lassen, næstformand René Tranemose, kasserer Ivar Noes, Sekretær Bjarne Weyhe.
Jørgen Topp Lassen Bjarne Weyhe
Formand Sekretær

Udbred kendskabet til Arkivet.