Referat

Kongens Enghave Lokalhistoriske arkiv
Generalforsamling den 15/4 2013 klokken 19.
Formanden bød velkommen til ca. 25 fremmødte medlemmer og gjorde opmærksom på, at der både er bøger og dvd´er til salg i aften.
Dagsorden
punkt 1: Valg af dirigent og referent:
Finn Johannesen blev valgt til dirgent, og Ester Rasmussen blev valgt til referent.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning for året 2012:
Formand Jørgen Topp Lassen aflagde beretning om årets gang. Der er kommet mange nye medlemmer, og det kniber lidt med pladsen om mandagen, men det er dejligt, at vi er så mange, så vi må rykke os godt sammen, for der er ikke udsigt til, at vi kan få mere plads.
Jørgen takkede for det store stykke frivillige arbejde.
Der er foregået mange ting i årets løb: Foredrag, kulturhavn, sommerfrokost, Karens Dag, julefrokost o.s.v., altid med et godt fremmøde.
Vores sommerfrokost i år vil finde sted i Bådforeningen Syd den 11. juni kl. 13.
Medlemsbrevet har fået nyt udseende, vi håber, at det vil styrke forbindelsen til vore medlemmer.
Ivar Noes ønskede at trække sig tilbage som kasserer før nytår, og vi har nu valgt en ny kasserer, Lone Fuchs Wredstrøm. Tak for det og velkommen i bestyrelsen.
Til slut ønskede Jørgen alle et godt år i arkivet med en masse gode og spændende aktiviteter.
Alle har fået tilsendt formandens beretning. Beretningen blev godkendt.
Punkt 3: Bestyrelsens regnskab for året 2012:
Den tidligere kasserer Ivar Noes kunne desværre ikke være tilstede. Flere spørgsmål blev besvaret: – f.eks. spurgte et medlem om regnskabet er på hjemmesiden. Nej, regnskabet var sendt ud på forhånd med marts måneds medlemsbrev.
Der er et lille underskud, som er fremkommet ved, at vi ikke har fået så stort et tilskud fra kommunen, som vi plejer. Tilskuddet dækker vores husleje, men vi plejer at få lidt mere. Det har vi altså ikke fået i år.
Et medlem ønskede tallene fra forrige anbragt år ved siden af tallene fra i år, så man bedre kunne sammenligne.
Senere på generalforsamlingen var der yderligere et spørgsmål til regnskabet fra et medlem. Ud for et punkt under udgifter står der: KK anvendt tilskud. Det er vores husleje. Så var det nok bedre at skrive: Husleje. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4: Indkomne forslag:
1. Bestyrelsen ønskede at ændre foreningen navn til “Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv”, altså “Forening &” blliver udeladt. Det bliver enstemmigt godkendt og ændres så i § 1.
2. Da foreningen har skiftet bank, har Arbejdernes Landsbank forlangt, at det skal fremgå af lovene, hvem der har fuldmagt til at råde over netbank, dankort o.s.v. Denne tilføjelse til § 6 kommer så til at lyde således: “Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan godkende, at kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti”.
Dette blev enstemmigt godkendt.
Punkt 5: Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forelår at kontingentet for enkeltmedlemmer forhøjes fra 75 kr. til 125 kr. om året. Dette bliver vedtaget. Det afstedkommer en bemærkning fra Lizzie: “Så skal vi i hvert fald også have 2 kram hver, når vi kommer i arkivet om mandagen”.
Institutionskontingentet foreslås at stige fra 200 kr. til 300 kr. årligt. Nogle foreslår, at det skal være 350 eller 450 kr. Paul-Erik holder dog på sit forslag på 300 kr. Det bliver vedtaget.
Jan Arnt mener, at vi skal arbejde på at få flere institutionsmedlemmer.
Punkt 6: Valg:
Bjarne Weesch og Jørgen Topp Lassen blev genvalgt for 2 år, og Lone Fuchs Wredstrøm blev indvalgt i bestyrelsen også for 2 år. Ivar Noes forlader bestyrelsen.
2 suppleanter til bestyrelsen: Torben Liebst og Jan Arnt.
Revisor: Finn Johannesen og revisorsuppleant: Henning Vig Lund.
Punkt 7: Eventuelt:
Hvis vi har klappet for meget tilbyder TorbenLiebst at sælge os noget klapsalve!!!
Og et ønske fra Lone: Fremover vil hun meget gerne have, at vi indbetaler kontingent direkte i banken og først betaler, når vi er i det pågældene år, altså ikke forudbetaler. Kontoen i Arbejdernes Landsbank er: 5371 – 0242951. Husk at oplyse navn, adresse og e-mailadresse.
Jan Arnt foreslår, at de to fremmødte fra det nye byggeri på Sluseholmen fortæller deres venner, at det er en ide at besøge arkivet. Vi har det hyggeligt og interessant, og så kunne det nye og det gamle Sydhavn møde hinanden.
Klokken 19.45 sluttede generalforsamlingen i god ro og orden, og formanden takkede alle fremmødte.
19. april 2013
sign. Finn Johannesen, sign. Ester Rasmussen
dirigent referent

Referat fra konstitutionsmøde afholdt efter foreningens generalforsamling den 15. april 2013

1.00 Bestyrelsens konstituering
Ved mødet den 15. april 2013 konstituerede bestyrelsen i Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv sig som følger:
Formand Jørgen Topp Lassen.
Næstformand René Tranemose
Kasserer Lone Fuchs Wredstøm
Bestyrelsesmedlem Finn Reidl
Bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch
Bestyrelsesmedlem Paul-Erik Lind (ansvarlig for Plakatfonden)
————————————
Sekretær Bjarne Weyhe
Revisor Finn Johannesen
Revisorsuppleant Henning Vig Lund
Suppleant Torben Liebst
Suppleant Jan Arnt

2. Arbejdernes Landsbank
Efter konstitueringen blev vedtaget, at Jørgen Topp Lassen, Lone Fuchs Wredstøm og Paul-Erik Lind snarest (evt. mandag den 22. ds.) holder møde med Arbejdernes Landsbank for afklaring af vedtægtsændring, konti og tegningsret i forholdet mellem bank og forening.

Referat v/ Jan Arnt den 16. april 2013

Udbred kendskabet til Arkivet.