Referat

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.
Referat af generalforsamling, holdt 28. april 2014.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
• Formanden bød velkommen
• Finn Johannesen blev valgt til dirigent, og Jan Arnt blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning
• Formanden aflagde beretningen, som i forvejen var udsendt til medlemmerne.
• I formandens beretning blev blandt andet oplyst, at det var nr. 28 i rækken af foreningens generalforsamlinger og, at året 2013 havde været et begivenhedsrigt år. Formanden roste det fine frivillige arbejde med registrering og aktiviteter. Foreningens 3 indslag ved Karens dag blev nævnt, men også, at vi fremover skal deltage med færre indslag, da der sker så mange andre aktiviteter. Paul-Erik Lind, Jan Arnt og Torben Liebst blev specielt nævnt og takket for deres udadvendte arbejde med formidling af Sydhavnens historie via DVD, bog, artikler og foredrag. Søren Meyer blev takket for sit store IT bidrag herunder også, at han står for udsendelse af de nye medlemsbreve. Under budget for det kommende år (2014) blev blandt andet oplyst, at der nu er penge (tilskud fra kommunen og bogfonden) til udskiftning af de gamle møbler og IT udstyr til nyt og bedre, hvilket vil ske i løbet af maj, hvor der vil en ske en større oprydning og ommøblering af vores lokaler.
• Om Plakatfonden oplyste Paul-Erik Lind blandt andet, at der ved udgangen af 2013 var et overskud på næsten kr. 4.000 og han skønnede, at der ville være ca. kr. 10-15.000 i kassen, når den sidste regning var betalt.
• Ovenstående oplysninger gav ikke anledning til egentlige spørgsmål, hvorefter beretningen blev enstemmigt godkendt af alle 28 fremmødte.

3. Bestyrelsens regnskab
• Revisor Finn Johannesen fremlagde regnskabet, som var udsendt til medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen. Indtægter var ca. 175.000, udgifter ca. 140.000, og den samlede balance ca. 95.000.
• Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var indkommet forslag fra formanden om udvidelse af bestyrelsen med 3 medlemmer, og fra revisoren om, at der fremover skulle være 2 revisorer i stedet for 1.
Forslag 1. Ændring af bestyrelsen med 3 medlemmer:
• Bestyrelsen er i dag på 5 medlemmer + 1 fast medlem fra Plakatfonden. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer skulle øges fra 5 til 8 medlemmer, ville det kræve en ændring af foreningens vedtægter § 6, hvorfor der på bordene var udlagt et ark, visende den nuværende § 6 og den nye § 6, såfremt forslaget blev vedtaget.
• Forslaget medførte en livlig debat, hvor forslagsstiller Jørgen Topp Lassen advokerede for, at en større bestyrelse ville medføre, at der var flere kræfter til arbejde. Samtidig havde han allerede 3 aktive folk i tankerne, som var villige til at lade sig opstille, og såfremt de kom ind i bestyrelsen, ville det samlede arrangement blive større. Flere støttede med samme argumentation.
• Lise Schønberg mente, at når 5 + 1 fra Plakatfonden dvs. i alt 6 blev øget til 9 personer, kunne der nemt blive for mange, der skulle høres. Paul Erik var enig og oplyste, at jo flere der skal høres, jo sværere ville det blive at få beslutninger, da det hurtigt bliver til en hyggeklub. Her brød formanden og næstformanden ind og sagde: ”Ja, vi er en hyggeklub”. Marianne Hallgaard Christensen spurgte, om der var lavet arbejdsplaner til den øgede bestyrelse og hvad har de (evt. nye) på programmet. Elin var både for og imod og så ingen problemer, nu hvor man kendte de 3 nye, men hvad hvis der kom andre, så kunne der opstå uventede problemer med så mange. Jette Sørensen havde i tidens løb selv været med i mange foreninger og mente, at ad hoc-udvalg, udpeget af bestyrelsen, mange gange kunne løse opgaverne bedre. Finn Reidl – næstformand – bakkede op om forslaget og oplyste, at mange giver mange gode samtaler, som oftest ender konstruktivt og, at der også skulle være tid til hyggen. Paul-Erik mente godt, at der kunne være plads til hyggen med det nuværende antal, og gentog, at bestyrelsen skal lægge arbejdsplanen og efter behov kunne nedsætte flere udvalg uden for bestyrelsen.
• Paul-Erik krævede skriftlig afstemning, og et stemmeudvalg med Carsten, Marianne Hallgaard Christensen og Jan Jacobsen blev sammensat til dette udvalg.
• Resultat: Af de 28 fremmødte stemte 15 ja, 10 nej, 2 blanke og 1 ugyldig. Da forslaget krævede 2/3 flertal, skulle der være mindst 19 ja-stemmer. Dvs. forslaget blev IKKE vedtaget.
Forslag 2. Ændring af 1 revisor til 2 revisorer.
• De nuværende vedtægter jf. § 6 oplyser, at der skal vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant og, at de er på valg hvert år.
• Ændringsforslaget er, at der skal vælges 2 revisorer med valg hvert andet år, så de sidder 2 år på posten. Den ene skal være på valg ulige år, og den anden på lige år.
• Forslaget blev enstemmigt vedtaget med alle 28 stemmer.
Forslaget vedtagelse medfører, at sætningen i § 6 ” Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år” ændres til:
”Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant er på valg hvert år. Revisorer vælges for 2 år, hvor den ene vælges på lige år, og den anden på ulige år”.
5. Fastsættelse af næste års kontingent
Ingen forslag til ændringer, da kontingent blev ændret ved forrige generalforsamling. Nuværende kontingent fastholdes derfor med 125 kr. medlemmer og kr. 300 for institutionsmedlemmer.

6. Valg
• Finn Reidl og Torben Liebst blev genvalgt for 2 år i bestyrelsen.
• 2 suppleanter blev valgt til bestyrelsen: Jan Arnt genvalgt for 1 år, og Hubert Sandstrøm valgt for 1 år.
• 2 revisorer blev valgt: Finn Johansen blev genvalgt for 1 år, og er på valg næste gang år 2015 for 2 år (ulige år). Henning Vig Lund blev valgt som revisor for 2 år dvs. er på valg næste gang år 2016 (lige år).
• Revisorsuppleant: Jette Viborg Sørensen blev valgt for 1 år. (suppleant er på valg hvert år)
7. Eventuelt
• Eva Pedersen ønskede, at bestyrelsen fremover lægger et papir på bordene, hvor der tydeligt står, hvem der på valg og, hvem der ikke, da hun syntes, der blev rodet rundt ved præsentationen.
• Eva anbefalede også bestyrelsen undersøger, om vi kunne få økonomisk tilskud via de såkaldte § 18 midler.
• Paul-Erik fortalte, at foreningen ville deltage i fællesprojektet ”Kulturhavn”, som vil blive afviklet fra 1. til 3. august 2014. Foreningen vil deltage som guider i gratis sejlture fra blandt andet Teglholmen og ud gennem slusen samt en smut ned mod Valbyparken. Under mødet meldte 2 sig frivilligt som guider, så der nu er 4 medlemmer som guider. Paul-Erik koordinerer arbejdet.
• SLAK holder generalforsamling i dag 29.4.2014. Paul Erik vil lade sig opstille som repræsentant for KELA.
• Der blev spurgt, hvad KELA stod for. Det står for: Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Efter generalforsamlingen fortalte Paul-Erik om fyrværkerimester (Tivolis kunstfyrværker) Fritz Busch, der havde værksted og lager i Sydhavnen fra 1883 til omkring 1920.
Bagefter causerede Torben Liebst lidt om en sporvognsulykke og om billetsamler Rudolf, der til sidst tog billetten, som Sørens Meyer har lavet en fin billedserie med som maj måneds billede, der kan ses på vores hjemmeside.
Jan Arnt 30. april 2014

Kgs. Enghave den 12. maj 2014 ……………………………………………………………………..
Referent Jan Arnt

Kgs. Enghave den 12. maj 2014 ……………………………………………………………………..
Dirigent Finn Johannesen

Udbred kendskabet til Arkivet.