Referat


Referat af KELAs generalforsamling

130415 kl.19 på Karens Minde, Loftet.

1. Valg af dirigent / referent: Jan Arnt / Torben Liebst.

2. Formandens beretning. 34 ud af de 36 tilstedeværende kunne efterfølgende godkende beretningen. Undervejs bad Paul-Erik Lind om ordet. Dennes indlæg kom til at vare i alt 40 minutter. Indholdet af denne – skal vi kalde den Sokrates-forsvarsagtige tale – berettede om hele PEL-sagen / Plakatfonden m.m. kontra bestyrelsen fra 2009 og frem til i dag, kulminerende med den igangværende politianmeldelsessag – alt sammen set med Paul Eriks øjne. Desuden uddeltes dennes tale på 4 sider A4 papirer af ham til de tilstedeværende. Undervejs var 3 personer protestudvandret i en kort tid. Sokrates-talens indhold overspringes i øvrigt her.

3. Bestyrelsens regnskab: Parenteser betyder negative tal. Diskussion ang. Plakatfondens økonomi / udskillelse. Godkendt af 35 personer.

4. Indkomne forslag: Ændring af paragraf 4 i vedtægterne. Hemmelig afstemning ønsket her. Optællingsresultatet viste 2 ugyldige, 4 x nej samt 30 x ja. Ændringerne i paragraf 6, 7 og 9 toges under ét. Vedtagelse med 36 stemmer. Desuden et forslag fra Finn Reidl om fuldmagtsanvendelse – dog højst én pr. person. 34 jastemmer – 2 undlod at stemme.

5.   Kontingent. Foreslået uændret (125 kr.). Vedtaget.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Weesch trak sig, og Hubert Sandstrøm nyvalgtes.

Bestyrelsessuppleanter: Lise Møller (nyvalgt) samt Jan Arnt.

Revisorer: Finn Johannesen havde valgt at trække sig fra denne post. Nyvalgt blev Søren Meyer, Rødovre. Efterfølgende takkede foreningsformanden Bjarne Weesch for sit mangeårige trofaste arbejde i bestyrelsen samt Finn Johannesen for mange års ihærdigt revisorarbejde hos os.

Revisorsuppleant: Torben Schade.

7.  Eventuelt. Der ønskedes oplysning om, hvem der er på valg, på hjemmesiden. Desuden skal man beslutte, om der fremover skal stemmes om formandens aflagte beretning.

SLUT 20.40. Referent Torben Liebst.

 


Udbred kendskabet til Arkivet.