Indkaldelse


Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv

Indkaldelse til generalforsamling mandag 13. april 2015 kl. 19.00
Holdes på Karens Minde, loftet
Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af det næste års kontingent
  6. Valg (af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant)
  7. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftlig til bestyrelsen senest 7 dage før, dvs. senest den 6. april 2015.

Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne:

§ 4, så der gives mulighed for udelukkelse af medlemmer.
§ 5, så indkaldelse til generalforsamling kan ske via mail.
§ 6, ændres, da Plakatfonden ophører
§ 7, ændres, da Plakatfonden ophører

§ 9, udgår, da Plakatfonden ophører.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er beskrevet mere specifikt i bilag vedhæftet nærværende mødeindkaldelse.

OBS
Efter generalforsamlingen vil Finn Reidl fortælle lidt om Sydhavnen – blandt andet om sine oplevelser ved byvandringen i Scandiagade og ”foredragene” i Frederiksholm Kirke.

Med venlig hilsen
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA
Formand
Jørgen Topp Lassen,


Udbred kendskabet til Arkivet.