Referat

Referat fra GENERALFORSAMLING den 14.04.2016 på loftet, Karens Minde.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Bestyrelsens regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Finn Reidl, Torben Liebst, Lise Møller, Jan Arnt, Henning Vig Lund og Torben Schade.
7. Evt.

Til stede ved mødet 40 medlemmer.

Ad 1 .
Søren ”Rød” Meyer valgt som dirigent.
Bjarne Weyhe valgt som referent.

Ad 2.
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

Ad 3.
Regnskab blev godkendt.  Finn Johannesen foreslog at regnskabet blev vedhæftet mødeindkaldelsen. Eva Petersen oplyste at det allerede var besluttet ved en tidligere generalforsamling. Bestyrelsen lovede at vedhæfte regnskab ved fremtidige indkaldelser.


Bilag gennemgået og fundet i orden.
Se mere:  Tryk her!


Ad 4.
Forslag om Mobile Pay & Swipp blev godkendt.

Ad 5.
Kontingent blev fastholdt til kr. 125,- årligt.

Ad 6.
Alle på valg blev genvalgt. Arkivets hidtidige kasserer Lone Fuchs Wredstrøm har valg at fratræde sin stilling.
Bestyrelsen foreslog Jannie Wulff som nyt bestyrelsesmedlem.
Jannie Wulff blev enstemmigt valgt.

Ad 7.
Under evt. blev drøftet om en kommende stigning af kontingent hvilket der dog ikke var stemning for.
Lizzie og Elin bad om mere arkivarbejde.
Gert orienterede om nogle fremtidige arrangementer:
Vestre fængsels-tur 3. maj og byvandringen i karréerne 1, 2, 15 og 16, der ligger mellem Hørdumsgade og P. Knudsens Gade 22. maj.

Venlig hilsen
Bjarne Weyhe, referent

Referat godkendt af formand Jørgen Topp Lassen


Udbred kendskabet til Arkivet.