Referat


Referat af KELA’s generalforsamling d. 24/4

 

 1. Valg af dirigent og referent:
  Søren ”Rød” / Torben Liebst.


 2. Bestyrelsens beretning
  Jan Arnt fremlagde denne, som bl.a. indeholdt en gennemgang af Arkivets aktiviteter, og især en stor tak til Jørgen Topp Lassen for hans mangeårige og store arbejde som formand. Bjarne Weesch oplyste, at han søger efter oplysninger ang. en tidligere minigolfbane i området på Hammelstrupvej. Beretningen blev taget til efterretning.


 3. Bestyrelsens regnskab

  Fremlagdes af kassereren Jannie Wulff. KELA har nu et overskud på ca. 9.000,00 kr. samt et fint medlemstal på omkring 140. Det igangværende filmprojekts økonomi dækkes af Velux-fonden. Stor ros til regnskabet fra Finn Johannesen, hvorefter regnskabet blev godkendt ved almindelig afstemning.


 4. Indkomne forslag
  Finn Reidl’s forslag var, at man fra januar 2018 hævede årskontingentet til 150,00 kr. Hubert Sandstrøm var imod denne forhøjelse. Efter lidt diskussion for og imod foretoges en afstemning, der gav flertal for denne forhøjelse. 36 for og 2 imod.


 5. Valg af bestyrelse, -suppleanter, revisor og – suppleanter

  Jannie Wulff og Hubert Sandstrøm genvalgt. Nyt medlem Henning Vig Lund blev indvalgt.
  Suppleanter: Jan Arnt genvalgtes. Lise Schønberg Møller ønskede ikke genvalg, hvorfor Hasse Persson blev indvalgt. Revisorer: Søren ”Rød” Meyer genvalgtes. Endelig blev Henning Vig Lund afløst af indvalgte Bjarne Weyhe.
  Revisorsuppleant: Torben Schade ønskede ikke genvalg, Jørn Vig Lund blev valgt.


 6. Eventuelt

  Rundvisere til flere gårdture efterlystes. Man søgte især kvindelige fortællere om kvarteret. Forslag til nedsættelse af en kvindegruppe ang. foredrag og hefteproduktion om området. Påmindelse om kontingentbetaling i nyhedsbrevene. Sommerfesten fastlagt til 14. juni. Torben Liebst mindede om sommerturen til Sporvejsmuseet lørdag 10. juni, og Bjarne Weyhe om ”Boserupturen” (som ikke er i KELA-regi) dagen efter. Jan Arnt uddelte rødvin til Søren ”Sol” Meyer, Bjarne Weyhe samt Jørgen Bøcher for en god arbejdsindsats. En portion vin og blomster vil ligeledes senere overgives til Jørgen Topp Lassen. Til slut informerede Finn Reidl om det igangværende filmprojekt Kgs. Enghave før og nu.


  Generalforsamlingsafslutning kl. 20:17.

Udbred kendskabet til Arkivet.