Referat


Referat fra GENERALFORSAMLING den 09. april 2018

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Bestyrelsens regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af næste års kontingent.

6. Valg af bestyrelse, suppleanter revisor og revisorsuppleant.

7. Evt.

Ad 1

Jan Arnt bød velkommen til de 39 fremmødte, hvorefter Hasse Greis Persson blev valgt til dirigent og Jan Arnt til referent.

Ad 2

Jan Arnt fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.

Beretning kan ses  på KELAs hjemmeside.

Ad 3

Kasserer Jannie Wulff  fremlagde et underskrevet regnskab, som blev godkendt.

Et medlem foreslog, at regnskabet burde indeholde en opgørelse af aktiver og passiver. En anden foreslog, at vi i forretningsordenen skulle indføre, at et bestyrelsesmedlem og revisor fremover skal have et ”kontokig”, så de løbende har mulighed for kontrol. Bestyrelsen vil se nærmere på forslagene.

Ad 4

Bestyrelsen havde sendt forslag til vedtægtsændringer til alle medlemmerne sammen med mødeindkaldelsen.

Hasse gennemgik de foreslåede ændringer, der alle blev godkendt med enkelte sproglige præciseringer.

De nye vedtægtsændringer kan ses på hjemmesiden.

Ad 5

Kontingent blev fastholdt på kr. 150,- årligt.

Ad 6

Bestyrelse m.m. vil for det kommende år se ud som følger:

1. Formand Bjarne Weyhe. På valg 2020.

2. Næstformand Søren Meyer (Rød). På valg 2019.

3. Kasserer Jannie Wulff. På valg 2019.

4. Sekretær Jan Arnt. På valg 2020.

5. Bestyrelsesmedlem Hasse Greis Persson. På valg 2019.

6. Bestyrelsesmedlem Søren Meyer (Sol). På valg 2020.

7. Bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch. På valg 2020

Suppleanter

· Karin Parker. På valg 2019.

· Jørgen Topp Lassen. På valg 2019.

Revisor

· Hubert Sandstrøm. På valg 2020.

Revisorsuppleant

· Henning Vig Lund. På valg 2019.

Ad 7

Under ”Eventuelt” foreslog Per Gustafsson, at vi skulle arrangere et foredrag om sportsklubberne og ikke mindst om boldklubben Frem.

John Kassinger arbejder med hjælp fra Jan Arnt og Per Gustafsson videre med det gode forslag.

Endvidere blev oplyst, at bestyrelsen p.t. arbejder med et kommende foredrag om H/F Mozart samt et foredrag om rottekongen Cibrino.

Sommerfrokosten vil finde sted 12.6.2018 i sejlklubben Syd. Nærmere vil følge.

Referat godkendt af dirigent.

12. april 2018 Hasse Greis Persson


Download generalforsamlingsreferat i PDF format.


Udbred kendskabet til Arkivet.