Indkaldelse

KONGENS ENGHAVE LOKALHISTORISKE ARKIV


Indkaldelse til generalforsamling mandag 15. april 2019 kl. 19.00.
Holdes på Karens Minde Kulturhus, loftet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelse.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

På valg er:
På valg til bestyrelsen er kasserer Jannie Wulff, næstformand Søren (Rød) Meyer og ordinært bestyrelsesmedlem Hasse Greis Persson. Alle tre er villige til genvalg i bestyrelsen.

Foreningens formand Bjarne Weyhe er ikke på valg, men på grund af helbredet har han måtte træffe det svære valg at stoppe som formand, hvorfor han har byttet plads med næstformanden Søren Rød Meyer, så Søren er blevet fungerende formand og Bjarne er blevet næstformand.  Ved generalforsamlingen skal ændringen formelt vedtages, men støttes af den samlede bestyrelse.

På valg er suppleant Karin Parker, der ønsker at fortsætte samt Jørgen Topp Lassen, der er stoppet.
I hans sted vil bestyrelsen foreslå Heinrick Nielsen, som har oplyst at han gerne vil indgå i et konstruktivt samarbejde.

Revisor Hubert Sandstrøm stopper, hvorfor bestyrelsen p.t er ved at finde emner blandt medlemmerne.  
Revisorsuppleant Henning Vig Lund er på valg og har meddelt, at han genopstiller.  

OBS: Efter generalforsamlingen vil Per Spillemand (Per Gustafsson) underholde med sydhavnssnak og fællessang, hvor han veloplagt vil synge for og akkompagnere på sin akustiske guitar.

Med venlig hilsen

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA
Fungerende formand Søren (Rød) Meyer og sekretær Jan Arnt. 

Udbred kendskabet til Arkivet.