Referat


Referat af GENERALFORSAMLING

mandag den 28. september 2020 kl. 19:00
 

På grund af Covid-19 blev den oprindelige generalforsamling i april 2020 udsat, hvorfor generalforsamlingen i mod sædvane først kunne afholdes den 28. september 2020 og under forudsætning af stor afstand mellem stole, rengøring af alle stole, håndsprit samt udluftning.
Måske af samme årsag mødte kun 15 medlemmer op.

 1. Dirigent og referent
  Formand Søren Meyer (Rød) bød velkommen til de fremmødte, hvorefter Hasse Greis Persson blev valgt som dirigent og Jan Arnt som referent.

  Dirigenten kunne konstatere at mødet var rettidigt indkaldt, hvorefter formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning.
 1. Bestyrelsens beretning
  Formanden oplyste at det var foreningens generalforsamling nr. 34 og vi stadig var lidt over 100 betalende medlemmer. Årsberetningen gav ikke anledning til debat og blev godkendt med akklamation, og kan læses her på hjemmesiden.
 1. Årsregnskab
  Kasserer Jannie Wulff fremlagde et underskrevet regnskab, der viste årets driftsoverskud på kr. 12.246,- og en formue som pr. ultimo 2019 var vokset til kr. 44.419,05. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
 1. Indkomne forslag
  Ud over forslag fra bestyrelsen om nogle få justeringer af vedtægterne, var der ikke indkomne forslag.
  Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer var mere af kosmetisk betydning og at bestyrelsen fremover kunne bestå af 5-7 medlemmer. De nye vedtægter kan læses på KELAs hjemmeside.
 1. Kontingent
  Kontingent forbliver uændret kr. 150,- årlig.

6., 7. og 8. Den nye bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:

 1. Formand Søren Rød Meyer.
 2. Kasserer Jannie Wulff.
 3. Bestyrelsesmedlem Bjarne Weyhe.
 4. Bestyrelsesmedlem Hasse Greis Persson.
 5. Bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch, som også er vores repræsentant i SLAK.
 • Suppleant Lizzie Christensen.
 • Revisor Per Gustafsson.
 • Revisorsuppleant Henning Vig Lund.
 1. Eventuelt
  Lise Schønberg foreslog at vi kontaktede tidl. chefpolitiinspektør Per Larsen til et foredrag, hvilket bestyrelsen vil gøre. Ellers ingen indlæg, men almindelig hyggesnak, hvorfor dirigenten kunne takke for god orden og måske for foreningens hurtigst afviklede generalforsamling.

Referat skrevet af Jan Arnt og godkendt af dirigent.

Quiz
Efter generalforsamlingen deltog de fremmødte i en Sydhavnsquiz formet som en tipskupon med 13 spørgsmål. Per Andersen og Henning Vig Lund havde flest rigtige svar og vandt hver en flaske rødvin.

 

 

Udbred kendskabet til Arkivet.