Referat

Referat af GENERALFORSAMLING

mandag den 27. september 2021 kl. 19:00
 

På grund af Covid-19 blev den oprindelige generalforsamling i april 2021 udsat til mandag den 27. september 2021.

1.  Dirigent og referent
Formand Søren Meyer (Rød) bød velkommen til de fremmødte, hvorefter Hasse Greis Persson blev valgt til dirigent og Jan Arnt til referent. Dirigenten kunne konstatere at mødet var rettidigt indkaldt, hvorefter formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning.

2. Bestyrelsens beretning for 2020
Formanden oplyste at det var foreningens generalforsamling nr. 35 og vi stadig i 2020 var lidt over 100 betalende medlemmer som i 2019.  Vi havde dog i 2020 mistet et par af vores trofaste medlemmer nemlig Jan Kjær og Torben Liebst, der begge døde. Torben var nok den mest kendte, da han har siddet i bestyrelsen og ikke mindst i mange år var Arkivets udklædte julemand til vores populære julefrokoster.
Æret være deres minde.
Årsberetningen gav ikke anledning til debat udover, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal hjælpe bestyrelsen med gennemførelsen af Julefrokosten. Arbejdsgruppen består af Ida og Per Andersen, Anita Benn og Inge Andersen. Årsberetningen blev godkendt med akklamation.

3. Årsregnskab
Kasserer Jannie Wulff fremlagde et underskrevet regnskab, der viste årets driftsoverskud på kr.3.838,- og en formue ultimo 2020 på kr. 7.239,- hvilket er mindre en året før. Årsag er blandt andet indkøb af computere. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Kontingent
Kontingent uændret kr. 150,- årlig.

6., 7. og 8. Den nye bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:
1. Formand Søren Meyer, Rødovre.
2. Kasserer Jannie Wulff.
3. Bestyrelsesmedlem Bjarne Weyhe.
4. Bestyrelsesmedlem Hasse Greis Persson fratrådte, men fortsætter som aktiv på Arkivet.
5. Bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch. Er også vores repræsentant i SLAK.

  • Suppleant Lizzie Christensen.
  • Suppleant Annette Bodin (nyvalgt).
  • Revisor Per Gustafsson.
  • Revisorsuppleant Carsten Wenneberg (nyvalgt).

Da Hasse er udtrådt af bestyrelsen er der en bestyrelsespost ledig. Forsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at finde et bestyrelsesmedlem.

Eventuelt
Ingen indlæg, men almindelig hyggesnak, hvorefter dirigenten og formanden takkede for god orden.

Referat skrevet af Jan Arnt og godkendt af dirigent.

  • Efter generalforsamlingen underholdt Per Gustafsson os med sang og anekdoter.

Udbred kendskabet til Arkivet.