Indkaldelse

Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv 

Indkaldelse til generalforsamling
mandag 19. september 2022 kl. 1900
På Karens Minde, loftet
____________________________________________________________

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, referent (og tre stemmetællere)
  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  3. Indkomne forslag
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af 5-7 medlemmer til bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er i år:
Formand Søren Meyer Rød (modtager ikke genvalg)
Ordinært bestyrelsesmedlem Bjarne Weesch (modtager formodentlig ikke genvalg).
1 nyt bestyrelsesmedlem vælges.
På valg er 2 suppleanter: (Lizzie Christensen og Annette Bodin modtager genvalg).
På valg er ny revisor.
På valg er revisorsuppleant (Karsten Wenneberg modtager genvalg).
Forslag til generalforsamlingen indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før, dvs. senest den 5. september 2022.
______

Note 1: Regnskabet vil være fremlagt ved generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv
Søren Meyer, formand
Ps. Evt. gældende anbefalinger og retningslinjer vedr. Covid-19 vil blive overholdt.

Udbred kendskabet til Arkivet.