Referat

Referat fra GENERALFORSAMLING den 19. september 2022

På grund af Covid-19 er den oprindelige generalforsamling i april 2022 udsat til den 19.  september 2022.

 1. Dirigent og referent
  Formand Søren (Rød) Meyer bød velkommen til de fremmødte, hvorefter Hasse Greis Persson blev valgt til dirigent og Jan Arnt til referent. Dirigenten kunne konstatere at mødet var rettidigt indkaldt, hvorefter formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning.
 2. Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2021

  Formanden oplyste at det var foreningens generalforsamling nr. 36 og vi i 2021 havde ca. 100 medlemmer og for nærværende år i alt 93 betalende medlemmer. Årsagen er som i de seneste år, at vores medlemmer bliver ældre, og at KELA ikke har været i stand til at tiltrække nye og yngre medlemmer, hvorfor vi oplever det faldende medlemstal.
  På grund af Corona epidemien samt sygdom i bestyrelsen har året desværre budt på færre åbningsdage og arrangementer ikke mindst i første halvdel af året, hvor Arkivet var tvangslukket på grund af epidemien. Efterårs sæsonen startede i september med en hyggelig åbningsdag med bobler og en del fremmødte. Efteråret første arrangement med Sydhavnskompagniet blev desværre aflyst i sidste øjeblik på grund af Corona hos foredragsholderen Brian Lenz.
  Heldigvis kunne vi den 1. november gennemføre et interessant foredrag, hvor John Andersen levende fortalte om Sydhavnens udvikling siden 1970’erne, og den 4. oktober underholdt duoen ”Strejkedrengene” os endnu engang med sange og historier om arbejdskampe.
  Den 6. december sluttede vi året af med en (som sædvanlig) hyggelig julefrokost.

  Årsregnskab

 3. Kasserer Jannie Wulff fremlagde regnskab, der viste indtægter på 99.611 og udgifter på 95.272 = overskud for 2021 på kr. 4.339. Revisor Per Gustafsson er p.t. bortrejst og har derfor ikke kunnet godkende og underskrive regnskabet. Regnskabet blev derfor kun godkendt af generalforsamlingen på betingelse af, at revisor snarest godkender og underskriver regnskabet.

  4 og 5 Indkomne forslag og kontingent
  Der var ikke indkomne forslag. Kontingent uændret kr. 150,- årlig.

  6, 7 og 8 Den nye bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant:

  1. Formand Søren Rød Meyer på valg, og blev genvalgt – dog kun frem til næste generalforsamling, som forventes at blive i april 2023, se note.
  2. Kasserer Jannie Wulff blev genvalgt, men kun frem til 31.12.2022, se note.
  • På grund af sygdom var der tre bestyrelsesposter ledige. Annette Bodin og Bjarne Petersen blev begge med akklamation valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. Bjarne Weyhe var ikke på valg, og sidder derfor fortsat i bestyrelsen sammen med de to nyvalgte. Bestyrelsesmedlemmer.
  • Suppleant Lizzie Christensen blev genvalgt og Jan Arnt blev valgt ind som ny suppleant.
  • Revisor Per Gustafsson ønskede ikke genvalg. Ny revisor blev Hanne Angermann.
  • Revisor suppleant Carsten Wenneberg modtog genvalg.


   Note.
   Formandsposten gælder normalt for en 2-årig periode, men Søren Meyer modtog kun genvalg, da ingen andre ønskede posten, men betingede, at han allerede ville stoppe ved næste generalforsamling grundet sit helbred. Af samme årsag ønskede kasserer Jannie også at stoppe ved regnskabsårets afslutning den 31.12.2022.

   Jannie er vores repræsentant i SLAK, hvorfor KELA fra 1. januar 2023 skal finde en ny, der kan repræsentere os i SLAK, som er sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i København. Vores repræsentant behøver ikke at være med medlem af bestyrelsen. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen
   Søren Sol Meyer fortsætter med driften af hjemmesiden med beskeden bistand fra Jan Arnt og Per Ekstrøm.

   1. Eventuelt

   De fremmødte havde en general drøftelse af behovet for, at flere medlemmer hjælper til med det almindelige foreningsarbejde samt deltager mere aktivt til ved de populære sommer- og julefrokoster, hvor det meste hænger på bestyrelsen.  Det samme gælder med input og hjælp til andre arrangementer f.eks. vores årlige deltagelse i ”Historiske Dage” i Øksnehallen.

   Dirigenten/formanden takkede for god orden.

   Referat skrevet af Jan Arnt og godkendt af dirigent.

   Dato ____________2021             Hasse Greis Persson

   Film og foredrag:

   Efter pausen viste formanden nogle klip fra den amerikanske film fra 1957 ”Hidden Fear”, da der i filmen er nogle få episoder, som blev optaget på og ved Mozartsvej, samt andre steder i Sydhavnen. Seddel med link til YouTube var fremlagt.

   Bagefter fortalte Per Ekstrøm om Luciemøllens flytning i 1886-87 fra Københavns Vestvold til Enghavevej ude i det dengang tyndt bebyggede Kgs. Enghave. Stubmøllen blev opstillet på det, der i dag er hjørnet af Haydnsvej og Stubmøllevej, hvor den oplevede lidt af hvert indtil den futtede af ved en påsat brand i 1914. Hele historien med fotos kan læses på KELA’s hjemmeside.

Udbred kendskabet til Arkivet.