Vedtægter


Vedtægter for Foreningen:

§1: Foreningens navn
Foreningens navn er: Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv
Foreningens hjemsted er Kongens Enghave Bydel. Foreningens virkeområde er det efter Matrikelkort og det i Københavns Kommunes Bydelsinddeling fra 1993, som er benævnt “Kongens Enghave Bydel”, samt de umiddelbart tilstødende lokaliteter.

§2: Foreningens formål
Foreningens formål er at drive et lokalhistorisk arkiv for indsamling, registrering og opbevaring af lokalhistorisk materiale i form af billeder, manuskripter, trykt materiale, kort, film, lydoptagelser, fotografier m.v. – samt at medvirke til at udbrede kendskabet til Kongens Enghaves fortid og nutid.

§3: Materialer og arkivalier
Indsamlet materiale er og forbliver, med forbehold for givernes eventuelle klausuler, offentlig ejendom og dets fortsatte forbliven som offentlig ejendom garanteres. Arkivet kan derudover også modtage deposita.
Bestyrelsen har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares på betryggende vis og registreres forsvarligt, samt at diverse samlinger er offentligt tilgængelige via arkivet ved en fast åbningstid.

§4: Medlemmer
Enhver interesseret kan optages som medlem af foreningen.
Stemmeret ved generalforsamling har alle medlemmer, der har betalt kontingent inden 1. april forud for den årlige ordinære generalforsamling, som afholdes i april måned.
Medlemmer, der opfører sig illoyalt eller udviser svigagtige handlinger, kan bortvises fra foreningen, såfremt mere end 5 af de 7-9 stemmeberettigede (5-7 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter) stemmer derfor.

§5: Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 21 dages varsel ved digital post til foreningens medlemmer og offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2.
Bestyrelsens beretning
3.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne Forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Begrundede forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest 1. marts forud for den årlige ordinære generalforsamling.
I tilfælde af en ekstraordinær generalforsamling skal denne indkaldes med 14 dages varsel og på samme måde som den årlige ordinære generalforsamling.
Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling kan ske på en ordinær generalforsamling, på begæring fra bestyrelsen – eller fra mindst 20 % af foreningens medlemmer.
Begæring om en ekstraordinær generalforsamling skal indeholde det eller de begrundede forslag, der ønskes behandlet, og kun det/de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

§ 6: Ledelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Derudover vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisor suppleant.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

  1. Formanden                                 vælges i lige år.
  2. Kasserer                                       vælges i ulige år.
  3. 3 ordinære medlemmer.     1 vælges i ulige år, 2 vælges i lige år.
  4. 2 suppleanter                            vælges hvert år.
  5. 1 revisor                                       vælges i lige år.
  6. 1 revisor suppleant                 vælges hvert år.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved den enes fravær indtræder et ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer til varetagelse af sædvanlige dispositioner.

Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

Bestyrelsen kan godkende, at kassereren må råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti.
Et bestyrelsesmedlem samt revisor skal have adgang med ”kontokig” til arkivets bankkonto.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og ved dennes fravær af næstformanden. Disse er også forpligtet til at indkalde til møder, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 7: Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og skal foreligge i revideret og godkendt tilstand og evt. udsendes sammen med indkaldelsen til den årlige ordinære generalforsamling – underskrevet af kasserer og revisor.

§ 8: Ændring af vedtægter
Ændringer af vedtægterne kan ske når 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor – eller ved et konstateret almindeligt stemmeflertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 9: Foreningens opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær.
I tilfælde af foreningens opløsning overgår de indsamlede arkivalier til:
En forening, organisation, eller institution, der arbejder indenfor det samme eller et umiddelbart tilgrænsende lokalhistoriske arbejdsområde, for eksempel Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. Således at det fortsat er offentligt ejet, og dermed også er sikret den fortsatte offentlige tilgængelighed i fremtiden.
De efter registreringsformularerne klausulerede arkivalier og effekter vil blive afleveret/tilbageleveret i henhold til klausulernes bestemmelser, ligesom Kultur- og Fritidsforvaltningen i givet fald underrettes hurtigst muligt, og en eventuel formue vil blive overført til andet lokalhistorisk arbejde efter bestyrelsens ønske og beslutning.

§ 10: Samarbejde
Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv deltager i det almindelige lokalhistoriske arkivsamarbejde i Københavns Kommune – herunder det samarbejde, der er organiseret inden for SLAK: Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns Kommune, samt andet som bestyrelsen måtte finde gavnligt for arkivets virke.

Således vedtaget ved foreningens generalforsamling mandag den 28. september 2020.

Udbred kendskabet til Arkivet.