Fra stenalder til nutid

Gennemsnitsbedømmelse:


Kongens Enghave gennem 7.000 år

Senest redigeret af Søren Rød Meyer og Jan Arnt, september 2021

Jan Arnt, 2012

For 5000 år siden var der vand, hvor Sydhavnen ligger i dag – med undtagelse af nogle lave holme med strandenge, hvor nu Mozarts Plads ligger. Fra de lave holme kunne man dengang langt ude i horisonten skimte øen Amager, og hvis man kiggede ind mod Sjælland, lå kystlinjen næsten helt inde omkring Bavnehøj og Enghavevej.


Årstalsliste for Kongens Enghave Lokalhistoriske Arkiv

o. 5.000 f. Kr.: Fundet tegn på boplads (køkkenmødding) efter de første beboere på området, der i dag er det grønne anlæg på hjørnet af Borgmester Christiansens Gade og Louis Pios gade.
Dengang lå bopladsen på en lille holm ude i vandet, men senere landhævninger og opfyldninger har ændret landskabet. De første beboere var jægere, fiskere og samlere, og perioden benævnes i dag Ertebøllekulturen.

o. 4.500 f. Kr.: Et nyt beboelseslag er påvist på bopladsen med flere aflejringer fra den såkaldte Bondestenalder.
Mange flinteredskaber fra Stenalderen er fundet ved Frederiksholm kirke.

o. 1500 f. Kr.: En bronzering blev tabt ved den nuværende Louis Pios Gade. Dokumenterede Arvinger kan stadig nå at henvende sig til ‘Danmarks Oldtid’ på Nationalmuseet.

o. 1167 e. Kr.: På denne tid lader Biskop Absalon opføre sin nye borg tæt ved landsbyen Havn/overfartstedet til Amager. Resterne ligger stadig under det nuværende Christiansborg, og omtrent samtidig overdrager Valdemar den Første ejendomsretten over hele det daværende Sokkelund Herred til Store biskop Absalon.

Kgs. Enghave omtales første gang

1532-1533: Kongens Enghave bliver første gang omtalt som udlagt til Enghave og som høslæt til/for de kongelige stalde ved Københavns Slots Ladegård.

1601: København Slots regnskab noterer en hængelås til at sætte på Kongens Enghaves led.

1665: Et lille pesthus opførtes ved Kalvebod Strand.

1667-68: Gennemførtes et større inddæmnings- og tørlægnings-arbejde, og navnet Frederiksholm ses her for første gang.

Den gamle gård Larsens Minde, opført før 1855, med boligkarréen Brugsgården i baggrunden. Tegning udført af C.C. – årstal ukendt, men før 1994, hvor Larsens Minde, som fungerede som børneinstitution, nedrives.


Kgs. Enghave udmatrikuleres

1795: Kongens Enghave bliver udstykket i 22 parceller og gamle Enghavevej bliver anlagt i hele forløbet fra Vesterbrogade, gennem den senere Borgbjergsvej og videre ad Wagnersvej (gamle Enghavevej), Stubmøllevej og Ellebjergvej og helt ud til Gl. Køge Landevej (vejforløbet skitseret på et Kort.)

1800: I begyndelsen af 1800-årene blev der opført en del gårde i området langs den ny Enghavevej, nemlig ‘Frederiksholm’, ‘Larsens Minde’, ‘Lises Minde’, ‘Frederikslund’ og ‘Vilhelms Minde’. Herudover forefandtes kun nogle småhuse (læskure for fiskerne og jægerne).

1857: De gamle volde omkring København nedlægges og Vesterport rives ned.

1870: Vestre Kirkegård bliver indviet på ‘Alle Sjæles Dag’ d. 2/11.

1871: Brødrene Køhler køber gården Frederiksholm og starter deres virksomhed ‘Frederiksholm Teglværk’.

1872: Den store stormflod i november 1872 forårsager store oversvømmelser, hvorpå teglværket på eget initiativ inddæmmer et stort havområde, og lidt senere anlægger Frederiksholms Havn i tilknytning til Teglværket.

Karens Minde bygges

1879: Johan Keller tager initiativ til at opføre Karens Minde som ‘Asyl for Åndssvage’ – jfr. de to blyplader, der endnu sidder over de to personaleindgange i vestfløjen. På stedet lå tidligere en gård med navnet Lises Minde.

1886: Sct. Lucie mølle bliver flyttet fra sin gamle plads på Københavns volde (ved hjørnet af det nuværende Rådhus) til Kongens Enghave, og bliver placeret omtrent på hjørnet ved Stubmøllevej 22 og Händelsvej 34, hvor der i dag er lægekonsultation. Tilfældigvis hænger der i deres venteværelse en god og tydelig kopi af Bymuseets fotografi af Stubmøllen. 

1886-87: Sydhavnens største og mest kendte fodboldklub ”Boldklubben Frem” fik sit navn i 1987, men blev stiftet året før, nemlig 17. juli 1886 som ”Fremskridtklubbens Cricketklub” selv om man både havde cricket og fodbold. I mange år spillede de på nogle baner ved Enghavevej indtil BK Frem i 1942 flyttede til det nuværende anlæg i Valby Idrætspark. Mange Sydhavnere har spillet i klubben ligesom de fleste fans har tilknytning til Sydhavnen. Motto: En gang Frem, altid Frem.

1891: Hvidovre og Valby sogne udskilles fra Frederiksberg sogn, og Jesuskirken i Valby bliver indviet.

1895: Vestre Fængsel står færdigt og tages i brug.

Kgs. Enghave indlemmes i Københavns kommune

1901: Den store indlemmelse hvor hele Brønshøj, Husum, Utterslev sogne og Vanløse sogn, samt Valby sogn med Kongens Enghave foruden Sundbyøster og Sundbyvester på Amager på en gang blev indlemmet i Københavns Kommune.
Københavns Godsbanegård bliver åbnet 30/09 i området omkr. Dybbølsbro. I forbindelse med den nye hovedbanegårds anlæggelse (den tidligere er nuværende Palads Biograf), blev det vedtaget at lægge godsbanesporene syd om Vestre Kirkegård og ud til Vigerslev. Denne bane blev åbnet 12/07-09 samtidig med at kørslen på den oprindelige bane ophørte.

1903: Spærredæmningen til Amager med Slusen bliver anlagt.

1904: Slusen får fast personale jfr. Gaarslevs erindringer.

1907: Valby Gasværk blev taget i brug 27/11. Samtidig blev Gasværksbanen åbnet. Den var i drift til 10/01-61. Herefter blev kullene til gasværket transporteret med lastbiler, indtil værket indstillede driften 01/07-64. Under nedrivningen skete der en voldsom eksplosion 26/09-64.

1910: Kirkesøen dannes, da en vandåre springer og den dybe kalkgrav oversvømmes. Nogle heste druknede og tipvogne, læssekraner og andet nåede man ikke at redde. Indtil Frederiksholm kirke blev opført kaldte man søen ”Vandhullet” ligesom man talte om den bundløse sø. Senere undersøgelser har vist, at den er ca. 10 meter dyb.

1913: Arbejdernes Kooperative Byggeforening, AKB bliver dannet, og de to første boligkarréer bliver opført mellem P. Knudsens Gade og Hørdumsgade. Det var lave bygninger med forhaver, og området hed ’Frederiksholms Haveby’ eller ’De kooperative huse’.
Fyrværkerimester Busch må flytte sit værksted længere ud til den nuværende Buschvej. 

1914: Karré nr. to står færdig. Stubmøllen Sct. Lucie Mølle nedbrænder Sankt Hans aften. Haveforeningen Frem grundlægger de første små nyttehaver rundt om Teglværkets Kalkgrav. Dengang kaldtes det ‘Vandhullet’, i dag Kirkesøen.

Sydhavnen var oprindelig en rigtig ”Arbejderby”. Foto: Jan Arnt

1915: Sporvognslinje 3 bliver forlænget fra Enghave Plads ud ad Enghavevej til sporsløjfen ved Frederiksholm, den nuværende Sydhavns Plads. Denne forlængede strækning betjentes, på grund af jernbanebroen, udelukkende af enetages vogne, og kaldtes ‘Pendullinjen’. Samme år opføres AKB karré nr. 3.

1916: Farvelagt Tryk over Kongens Enghave ved Franz Sedivy 1916. På det farvelagte tryk ses hele det daværende Frederiksholm Teglværk med Frederiksholm hovedbygning, gården Vilhelmsminde/ Mozarts Plads, Larsens Minde, Strandholms villaen og Karens Minde, Spærredæmningen med Slusen, de tre første AKB Karréer og Vandhullet/Kirkesøen, Sporvejssløjfen ved Frederiksholm (nu Sydhavns Plads) og fyrværkerimester Fritz Buschs værksted på nuværende Buschvej.

1917: Fyrværkerimester Fritz Buschs fyrværkerifabrik, placeret for enden af den nuværende Buschvej i Havebyen Mozart, springer i luften. Virksomheden flyttede siden til Tune ved Roskilde.

Sydhavnens største arbejdsplads er slut

1918: Frederiksholm Teglværk indstiller sin virksomhed i Kongens Enghave og flytter til Nordsjælland. Teglværket havde allerede i 1913 indstillet det meste af produktionen, og det er på teglværkets område, at det meste af Sydhavnens første bydel Frederiksholm er opført. Bygherre og ejer for stort set alle karréerne har været AKB.
AKB karré nr. 4 står færdig, og samme år bliver der opført en midlertidig barakkirke til aflastning for Jesuskirken i Valby. Den bliver placeret omtrent midt på Mozarts Plads, hvor gamle Enghavevej knækker hen mod Frederiksholm, nær ved gården Vilhelmsminde/’Det Lille Danmark’.

1919: Hovedbygningen til Frederiksholm tages i brug som et midlertidigt børnehjem. Fra 1921 bliver bygningen brugt til regulært børnehjem/optagelseshjem. I dag er Frederiksholm en såkaldt akut-institution under Københavns Kommune.

1920: Haveforeningen ‘Kalvebod’ bliver grundlagt.

1922: AKB karré nr. 5 står færdig.

1923: Haveforeningen Frederikshøj blev stiftet. Området blev brugt til nyttehaver og sommerboliger, men på grund af boligmanglen slog mange sig ned permanent. Der ligger 193 huse samt fælleshuset i Frederikshøj. I øvrigt kan det oplyses, at de første kolonihaver i København er fra 1891 og i 1908 så Kolonihaveforbundet dagens lys i København.
Karré nr. 6 står færdig, og bydelen får sin første politistation i den ældre villabygning, der ligger inde i gården i AKB karré nr. 6, (nu børneinstitution).

1924: Ford-bygningen med det ikoniske vandtårn på taget indvies som samlefabrik for forskellige amerikanske bilmærker. Statsminister Th. Stauning holdt åbningstalen.
AKB karré nr. 7 står færdig.
Sydhavnens Handelsforening stiftes og fungerede i mange år med stor succes. Foreningen blev nedlagt i 1999.
De gamle toetages sporvogne udrangeres, hvorefter regulær sporvejsdrift igangsættes på linie 3 fra Østerbro til sporvejs-sløjfen ved Frederiksholm/Sydhavns Plads.

1926: AKB karré nr. 8 mellem Enghavevej og K. M. Klausens Gade står færdig.

1927: Citroën-bygningen i Scandiagade/Sydhavnsgade blev indviet. I mange år blev bilerne samlet her, og under krigen overtog tyskerne fabrikken, hvilket medførte flere sabotager.

1927-1929: Vesterbro Brandstation bliver opført ved Enghavevej, og indvies 1-11-29.

Første skoledag er hård


Bavnehøj Skole og Musikbyen starter

1930: Bavnehøj Skole står færdigbygget. Bydelens skolebørn skal nu ikke længere spadsere den lange vej ad Enghavevej ind til Ny Carlsbergvejens Skole.
Mozartsvej anlægges fra Enghavevej-knækket ved Vilhelmsminde.

1931: Beethovensvej bliver anlagt og Mozarts Plads bliver anlagt hvor den gamle gård ‘Vilhelmsminde’ med marketenderiet ‘Det Lille Danmark’ lå. Købmandsbutikken genåbner herefter som købmandsbutik på adressen Enghavevej 260.
Pladsens navn ‘Mozarts Plads’ bliver stadfæstet i 1934.

1931 – 32: Udlejningsejendommene Enghavehus I og Straussbo opføres på arealet mellem Schubertsvej og Straussvej, og udlejningsejendommen ‘Kalvebodhus A/S’ opføres mellem Beethovensvej og Schubertsvej.

1933: Enggården bliver opført, og i årene omkring 1933-36 skifter Enghavevej navn til Borgbjergsvej, Glucksvej, Wagnersvej og Stubmøllevej. Samtidig sker der en mindre omlægning af vejen, så der kommer et kort vejstykke fra Mozarts Plads til børnehjemmet Frederiksholm. Den nye vej er Glucksvej.

1934: Sydhavnens Apotek åbner 13. august på adressen Enghavevej nr. 223, nu Borgbjergsvej nr. 15.
o. 1934: Postindleveringssted oprettes på adressen Enghavevej nr. 226.
Vilhelms Minde (Købmandsbutikken Lille Danmark) nedrives da Mozarts Plads skal anlægges. Mozarts Plads indvies 1937.
Gadenavneudvalget stadfæster gade- og vejnavne: Mozarts Plads, Schubertsvej, Straussvej og Offenbachsvej.

1935: Sønderstrandhus opføres mellem Glucksvej og Beethovensvej – med en imponerende facade mod Mozarts Plads.

1935-36: Seirøhus opføres mellem Sjælør Boulevard og Offenbachsvej. Ejendommen udføres i to etaper.

Mozarts Plads – mens sporvognene 3, 11 og 16 endnu kørte højre om og man kunne få stillet den værste sult i den mobile pølsevogn. Brugsgården ses i baggrunden.
Foto: Torben Liebst, 1958.


Linje 3 udvider driften

1937: Sporvejslinje 3 forlænges fra ‘Sporsløjfen ved Frederiksholm’ det sidste stykke ad Enghavevej frem til Mozarts Plads 15/10.
AKB Frederiksholm opfører karré nr. 13 (med Engholmen og Selskabslokaler, forsamlingssal og Badmintonhal) på hjørnet af Gustav Bangs Gade og Enghavevej. ‘Familiehuset’, ‘Strandcafeen’ og ‘Bazarbygningen’ blev i samme ombæring jævnet med jorden.

1938: I januar indvies Enghave Bio med Paramount filmen ”Kampen om Oliekilderne”. Biografens navn skyldtes at Borgbjergsvej dengang hed Enghavevej.
Frederiksholm Badmintonklub grundlagt 1938-40, lå i Kvarterhusets øverste etage med indgang fra Gustav Bangs Gade. Klubben hed oprindelig KFB som stod for Sydhavnens tre byområder: Komponistkvarteret, samt Frederiksholm og Bavnehøj.
Frederiksholm Bibliotek åbner 1. april på adressen Enghavevej 238.
Beboerforeningen FREM markerer 25 års jubilæum den 16/11 med stor fest i de nye selskabslokaler over café Engholmen og biografen.

1942-43: AKB Frederiksholm karré nr. 14 bliver opført.

1943-44: AKB Frederiksholm karré nr. 15 og 16 bliver opført.

1944: Den nye sporvejslinje 11 kører fra Brønshøj Torv til Mozarts Plads. Bliver nedlagt 21-7-58.
Enghavehus II opføres for at fylde hullet mellem Enghavehus I og Straussbo (den gamle tilkørselsvej op til Strandholms Villa).
Sydvestkvarterets Postdistrikt SV oprettes 1/11. Posthusets placering: Enghavevej nr. 226, nu Borgbjergsvej 26.

1947: Fisker(i)havnen anlægges fra o. 1944 til 1947.  Den tidligere Fiskerihavn lå ved Tømmergraven nogenlunde ved det nye storcenter Fisketorvet.

1947-48: Engholmen Syd bliver opført som aldersrenteboliger.

1948: Frederiksholm sogn tilføres en midlertidig barakkirke, som placeres der, hvor Sjælør Kirke siden bliver opført.
Børnegården Frederiksholm ved Wiinblads Gade indvies d. 8/5.
Københavns Kommune begynder byggeri af den ny skole på P. Knudsens Gade, som står færdig ved årsskiftet 1948-49.
Havebyen Mozart grundlægges som den sidste af Sydhavnens mange haveforeninger, hvor man må bo hele året. Oprindelig 79 huse, men to blev nedrevet i forbindelse med General Motors byggeriet. I 1953 kostede et typisk hus i Mozart 6.000,- kr. og ifølge kontrakten kunne man blive smidt ud med kun 3 måneders varsel. I 2020 koster flere af husene over 3 millioner.

1949: AKB Frederiksholm karré nr. 17 står færdig.
Mozarts Plads får sin endelige udformning med de to store halvrunde facader fra Mozartsvej til Borgmester Christiansens gade.
Sjælør Sogn bliver oprettet d. 19/8.
Det sidste stykke af Enghavevej fra Sydhavns Plads frem til Mozarts Plads skifter navn til Borgbjergsvej.
Københavns Sporveje anlægger et tjenestespor fra Mozarts Plads ned ad Mozartsvej, Offenbachsvej og Pumpehusvej – til enden af Pumpehusvej til den særlige SSSS: Sporvejs-Skinne-Skidt-Skraber.

Ellebjerg skole og Sussies Danseskole

1950: Ellebjerg Skole bliver indviet d. 12/1. De første år i 50’erne var der op til 1.900 elever på Københavns største skole, hvorfor klasserne havde 36 elever. 
Sussie Christiansen åbnede sammen med sine forældre Gurli og Børge Christiansen danseinstitut i Engholmens lokaler på 1. sal i Kvarterhuset på Borgbjergvej. Det blev mødested for Sydhavnens ungdom. Instituttet lukkede efter 30 år i 1980. Børge Christiansen var udover danselærer ejer af Sydhavnens Skraldemandsfirma.

1952: Det nye Sydvest Folkebibliotek står færdigt på P. Knudsens Gade.
Sjælør Kirke bliver opført med hjælp fra kirkefondet, og Frederiksholm kirke får sin endelige og nuværende udformning.

1959: Sjællandsbroen åbner.

1962: Mozarts Plads omlægges, så sporvognene ikke længere kører højre om, men kører venstre om i rundkørslen. Samtidig etableres trafiklys hvor Borgbjergsvej munder ud i Borgmester Christiansens Gade.

1963: AKB karré 18 på Wagnersvej opføres på en del af Haveforeningen Frederikshøjs areal, hvilket medfører at 59 kolonihaver nedlægges i 1962-63 trods massive protester fra hele bydelen.

1964: Københavns Sporveje begynder i januar at afbrænde de gamle udtjente sporvogne ved vende- og tippepladsen for enden af tjenestesporet på Pumpehusvej.

1965: A/B Enghavehus II oprettes som selvstændig andelsforening.
Fortegnelse over butikker og handlende i bydelen/Butiksstruktur.

Den ikoniske Skraldemandskro nedrives i 1967. Navnet opstod, da skraldemændene gjorde ophold før og efter at de havde tippet deres affald på lossepladsen, hvor Valbyparken senere udlægges. Mens de fik en dram stod hestene ud på vejen og gumlede hø.
Foto: Jens Hindborg, 1967

1967: Bazarbygningen med Skraldemandskroen og 4-5 små detailbutikker på hjørnet af Hammelstrupvej og Stubmøllevej nedrives, for at der kan opføres nyt etagebyggeri.

1967-70: De udrangerede sporvogne bliver brændt af på ‘Tippen’ – jfr. en dokumentarfilm fra Statens Filmcentral/Lokalarkiv.

1968: P. Knudsens Gade bliver omdannet til motortrafikvej. Forhaver bliver inddraget, grøfter lagt i drænrør og vejtræer fældet for at give plads til en firesporet gade.

1971: Den nye etageejendom med boliger og Brugsen i underetagen færdigbygges på hjørnet af Hammelstrupvej og Stubmøllevej.

S-toget kommer til Sydhavnen

1972: Sidste sporvognsafbrænding Sankt Hans aften 23/6. I alt afbrændes ca. 550 sporvogne her.
S-togs linjen fra København H til Vallensbæk åbnes d. 1/10 med 3 stationer i Sydhavnen: Sydhavns Station, Sjælør Station samt Elle-bjerg Station – sidstnævnte lukkes igen 6-1-07.

1977: Bavnehøj Kirke opføres for enden af Tranehavevej. Arkitekt var Holger Jensen, som også har tegnet Sjælør Kirke. Begge kirker hørte under Enghave Sogn.
Tippen bliver stadig brugt som regulær losseplads.

1980: Kbh. Kommune overtager Karens Minde, som forfalder de næste 10-15 år. Kommunen vil rive huset ned, hvilket beboerpro-tester forhindrer, og stedet ombygges og restaureres til kulturelt aktivitetshus, og åbner 1997.

1985: Torben Bille udgiver sin bog: ‘Sydhavnen. En landsby i Storbyen’. I de år danner bydelen (særlig Sydhavns Plads og Centralcaféen) miljø til Erik Clausens film ‘Midt om Natten’.

KELA “fødes”   

1986: Stiftende generalforsamling for Kongens Enghave Lokalhistoriske Forening og Arkiv 10/2. Mødet blev holdt i Medborgerhuset også kendt som Citroën bygningen, og foreningens første formand blev Richard Hans.  

1987: Kalvebodbroen fra Avedøre Holme til Amager Fælled åbnes, og trafikken gennem Sydhavnen og Folehaven aftager (men er igen tiltaget – pga. flere biler i Danmark).

1988: Centrumforbindelsen bliver gennemført, og trafikken definitivt omlagt fra Borgmester Christiansens Gade (med busslusen ved Mozarts Plads) til P. Knudsens Gade.

1992: Mozarts Plads bliver atter omlagt.

1993: Planstyrelsens bydelsatlas: ‘Kongens Enghave’ udgives, og er en registrering af bydelens huse, pladser og veje og var tænkt som et redskab for at styre renovering, nybyggeri og den overordnede struktur. 

1995: Fodboldklubben AIK Frederiksholm og Frederiksholm (der oprindelig hed Als-Frederiksholm) fusioneres. Det nye navn blev AIK Frederiksholm.

1997: Kommunebiblioteket ved Ellebjerg Skole flyttes til Karens Minde Kulturhus.

1998: Det nye folkevalgte Bydelsråd indleder sit arbejde.
Frank Holm udgiver sin roman: ‘Musikbyen’ på Gyldendal.
Øresundsbanen bygges langs Enghavevej og føres ned under Sydhavns Plads og Sydhavnsgade for at dukke op før havneløbet og videre til Amager og Sverige.

1999: Det gamle Sydvest Medborgerhus lukker, da Vejdirektoratet opsiger lejemålet, og Bydelsrådet ikke er interesseret i at videreføre Medborgerhuset.
Foreningen ‘Lokalhistorisk Arkiv Kongens Enghave’ flytter fra det gamle Sydvest Medborgerhus.
Bygningskulturens Dag 11/9 med temaet: ‘Torve og Pladser’ sætter fokus på bydelen Kongens Enghave.
Journalist/programmedarbejder Søren E. Jensen producerer sin radioudsendelse ‘Om Sydhavnen’, som sendes 17/10.

Godsbanen til Sverige

2000: Godsbanen til Sverige etableres fra Valby og medfører at en del af det gamle åbne vandløb Gåsebækrenden bliver rørlagt.
Flere kolonihavehuse nedrives og nogle af de gamle sejlklubber i havnen – Vest, Enighed og Slusen, må vige pladsen for forbindelsen til Amager. Havnen og Bådehavnsgade skifter karakter.

2001: Kulturhuset Karens Mindes åbnede officielt 4. maj. Kgs. Enghave Lokalhistoriske Forening & Arkiv flyttede ind samme dato, og er dermed den første forening, der flyttede ind.

2006: Ford-bygningen opført 1924 blev nedrevet. Bygningen var opført som en moderne bilsamlefabrik og var kendt for sin rationelle amerikanske arkitektur og ikoniske vandtårn (pejlemærke) på taget, hvorfor man forsøgte at frede bygningen, hvilket dog mislykkedes.
De første beboere flytter ind i bebyggelsen på Sluseholmen, der er opført som kanalbyggeri efter hollandsk forbillede. Inden byggeriet har man gravet kanaler, så Sluseholmen er blevet til otte øer.

2009: Sjælør Kirke nedlægges 27/4.
Erik Clausen udgiver sin bog: ‘Clausen’.

2012: Det kendte blå gastårn i Valby anvendes ikke mere, og nedlægges ved en kontrolleret sprængning den 4/11 kl. 12:01 ved brug af 50 kg sprængstof, så det kunne skæres op og delene gen-anvendes.
Badmintonhallen på Gustav Bangs Gade 28, 2. og 3. sal lukkede.

Nybyggeri og skole på Teglholmen

2013: Beboelsen på Teglholmen startes samtidig med Sydhavnens tredje kommuneskole, Sydhavnsskolen, som har specielt fokus på det maritime og som i 2016 tildeles prisen: ’Årets bedste nye af slagsen i hele verden’. I tilslutning opføres ’Haveje’ fritidshjem, børnehave, vuggestue og idrætshal.
Bavnehøj Kirke nedlægges 1/12.
Jan Arnt udgiver 1. udgave af ’Dreng af Sydhavnen’. 3. udgave udgives 2018-19.

2014: Den Danske Folkekirke solgte Bavnehøj Kirke den 25. marts for 2,55 millioner. Køber var Sankt Georgs Serbiske Ortodokse Kirke, som har 4.000 medlemmer i København.
Kvartershuset fik tilladelse til at anvende én million kroner til forprojektering af projektet med ombygning, hvor AKB København og beboerne i afdelingerne også var inddraget. Real Dania indgik i et partnerskab med kommunen om medfinansiering, som betød, at Kvartershuset skulle ombygges for 9,5 mio. kr.
Københavns Kommune og Staten afsatte 50 millioner kr. til en fem-årig områdefornyelse i Sydhavnen, som blandt andet skal bruges til Pio Parken og (skybruds)park på Scandiagade.

Arkitekturen i det nye Sydhavnen opført fra ca. 2000 til 2020 er forskellig fra det gamle Sydhavnen. Her ses højhuset Metropolis (Sydhavnens svar på Dubai) ud for Sluseholmen og med friluftbadet i midten af billedet.
Foto; Jan Arnt, 2014

2015: Tonny Munnecke udgiver bogen om sin barndom, ’Dreng af tid og sted’. Anden bog af Tonny Munneckes barndom, ’Dreng af tid og sted 2’ udgives i 2016.

2016: Planer om ny kirke (bygges som Babelstårnet) på Teglholmen og delvis lukning af Frederiksholm kirke for egentlige kirkelige handlinger.
KELA holder 30 års jubilæum. Omkring 200 sydhavnere møder op. I anledning af jubilæet udgives et jubilæumshæfte samt et hæfte om kunstmaleren Rudolf Helfrichs malerier, hvoraf mange er fra Sydhavnen. Jan Arnt og Hubert Sandstrøm skrev og lavede layout til de to hæfter.
Det “nye” Kvartershus genåbner og indvies i september.
De første lejere flytter ind i Slusehuset opført på Sluseholmen ud mod sluseløbet. Huset har 49 lejeboliger i størrelse 92 til 161 m2.

2017: 
Den tidligere ’Røde Plads’ ved posthuset omdøbes til ’Anker Jørgensens Plads’ 1/10. Alkoholikere og handel med stoffer flytter fra Mozarts Plads til Anker Jørgensens Plads. Giver mange problemer.
Ståltrappe opføres som adgang til Kvartershuset på gavlen, hvor tidligere Musikas lå på hjørnet, og Frederiksholm Badmintonklub i tagetagen.
Scandiagade får sin nye skybrudspark med en hævet gangsti i en dominerende gul farve. Ikke alle er lige begejstrede.

2017-18: Posthuset på Borgbjergvej nedlagt og ombygget til event-sted ’Det Gamle Posthus’ med Café, kreaværksted og gen-brugsbutik.
‘Stubbens Pub’ lukker. Efter en længere periode åbnede ‘Hana Sushi Restaurant’. Ja, nye tider i Sydhavnen.

Mozarts Plads endevendes

2018: Start på afspærring af Mozarts Plads for Metrostation-byggeri 19/2. Forventes indviet i 2024. Er nærmest årsag til nedsmeltning af butikslivet.
De to fodboldklubber AIK Frederiksholm og FC Sydhavnen fusioneres til Boldklubben Frederiksholm-Sydhavnen BFS.
Susanne Borgen Pedersen udgiver bogen ’Susan – en Sydhavns-bisse’ 17/4.

2019: Stor Genbrugsstation åbner 6/5 på Bådehavnsgade 19.
Stejlepladsen affredes, da der skal bygges 900 nye boliger i op til 6 etager. Fiskerhavnen frygter fremtiden.

Statue af tidligere statsminister Anker Jørgensen afsløres ved kvarterhuset 25/10, og pladsens officielle navn bliver herefter Anker Jørgensens Plads.

Anlæggelse af 120 mtr. lang sandstrand ud til Kalveboderne påbegyndes for enden af Valbyparken. Forventes åbnet for badning i 2022.
Buslinje 3 blev nedlagt 13/10. Den legendariske linje 3, som har haft endestation i Sydhavnen siden 16/2-1915 blev nedlagt. Indtil 28/4-1968 kørte linje 3 som sporvogn, hvorefter den blev til bus. Endestationen for sporvogne var de første år Sydhavns Plads – senere Mozarts Plads, og til sidst busvendeplads ved Valbyparken.

2020: Året, hvor Statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 2 gange, hvorfor aktiviteterne i KELA blev kraftig beskåret, herunder den årlige sommer- og julefrokost.
Den nye strandpark med sandstrand i Valbyparken ud til Kalveboderne færdiggøres, men badning forbydes, da vandet er fyldt med bakterier. Samtidig udarbejder kommunen planer for at snavset regnvand – fra blandt andet Valby samt dele af Vanløse og Frederiksberg – skal udledes 200 meter fra den nye strand i den såkaldte Karens Minde-kile. Hvornår badning tillades er derfor ukendt.
Problemer med misbrugere og øldrikkere tager til på Anker Jørgensens Plads. Man forsøger forgæves at flytte misbrugerne til hjørnet af Hørdumsgade og Enghavevej. Sydhavnens tidligere tolerance og rumlighed er kommet under pres.

2021: Starter som 2020 sluttede, men med lys i fodenden af tunnelen. Gradvis åbning af skoler, spisesteder m.m. Arkivet forventer at åbne for aktiviteter efter “sommerferien”.

Da man i august skulle udskifte fjernvarmerøret mellem Ellebjerg skole og Frederiksholm Kirke blev  arkæologer fra Københavns Museum tilkaldt, da man tidligere har fundet  spor fra stenalderen i området. Arkæologerne fandt en del flækker af flint samt pilespidser – blandt andet et med tværgående æg, som efterlader større sår i dyret end den spidse pilespids. Flækker brugtes blandt andet til at skrabe skind. Genstandende vurderes at være mellem 4.500 og 3.500 år, hvilket svarer til tidligere arkæologiske fund i området foretaget i 1940´erne i forbindelse med opførelse af blandt andet kirken og Ellebjerg skole.
19. september lukkede den ikoniske Café Rosenhaven, Hammelstrupvej 100 i Valbyparken efter 18 år med Annette Søndergaard som forpagter.  Caféen var kendt for sit gode danske køkken og smørrebrød til rimelige priser, men kommunen har andre planer. Hvilke ved vi i 2021 endnu ikke. Før træbygningerne blev opført var bakken en af Valbyparkens to populære kælkebakker i sær fra omkring 1950 til 1970.

2022: Det smukke lille kirkelignende hus blev bygget i 1923 og var en pumpestation for Københavns vandvæsen. Oprindeligt lå det i den anden ende af Engholmene, tæt ved Københavns roklub.
Her går der mange historier og skrøner om det lille hus. En af dem går på, at huset var et kapel. Så når folk faldt i vandet og druknede i gamle dage, blev de samlet op og blev lagt ind i huset. Man kaldte det “druknehuset”. Historien er sådan set sand nok, bortset fra det ikke var Anløbet, men et helt andet hus man brugte til kapel.
En anden god historie går på, at da pumpestationen ikke skulle bruges mere og stod tomt – var der nogle folk, der var brudt ind i huset og var faldet ned i en meget dyb skakt under huset og døde. Historien kan hverken af eller bekræftes, men man ved, at skakten blev fyldt op, så det ikke kunne ske.
I 2019 besluttede man, at man ville bevare den smukke gamle pumpestation, hvor efter man renoverede bygningen og flyttede den til sin nuværende placering. Så her står Anløbet i dag, med alle sine skrøner og gode historier og byder alle velkommen til Engholmene.

Det smukke lille kirkelignende hus blev bygget i 1923 og var en pumpestation for Københavns vandvæsen.
Oprindelig pumpestation for Københavns vandvæsen

Copyright © 2021
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.

Udbred kendskabet til Arkivet.