Dagligdag 1944-45

Dagligdagen i Frederiksholm 1944-45De sidste år af den tyske besættelse af Danmark var næppe særlig sjove at overvære. Der er vidnesbyrd i Frederiksholms Avis om de mange aspekter af livet, som har stor betydning for enhver. Vareknaphed omtales eller antydes ofte, krigens ufredelige forhold ligeledes. Men det er ofte i indirekte vendinger. Prøv at se de mange eksempler neden for. Frederiksholm er by-området omkring Borgbjergsvej og P. Knudsens Gade.

I en annonce i avisen 15. juni 1944 ser man overskriften “Hvad gør de kloge?” 
Svaret er: “De køber brændsel nu!” Der tilbydes Tørv, Formbrændsel, Knuder og Optændingsbræn-de. Rigtigt brænde er tilsyneladende ikke til at skaffe. I øvrigt handles med “… gamle Klude, Ben, Brød, Flasker og Daaser til Dagens højeste Pris.” Slagord som “Intet maa kasseres – ALT kan repa-reres” ser man tit.

Hvis man vil have nyt sommertøj, må man skaffe stof til det.
En skrædder Nyborg på Vesterbro skriver 15. april 1944 i en tekstannonce: “…at de fleste Menne-sker selv har Stof hængende hjemme i Klædeskabet. Det er ikke blot nyt stof, nej, det er gode, gam-le Kvaliteter, som rigtigt udnyttet kan tjene mere end en Sæson endnu, selvom det forhaabentlig ikke bliver nødvendigt. – Det er forbavsende hvor meget en kemisk Rensning og Vending af en Ha-bit eller Frakke betyder, naar den udføres skaansomt og hensynsfuldt.”

I mangel af smør får husmødrene 15. maj 1944 dette gode råd:
“Rørt Smør er unægtelig det, der smager allerbedst til Gratin, Budding o.lign., men det er vist ikke mange, der siden Rationeringen kan tillade sig en saadan Luksus … Der er dog den mulighed, at det lader sig gøre at “strække” Smørret, saaledes at det kommer til at fylde næsten det dobbelte, ved at røre det op med Fløde eller Grønsagsvand.”

Oliefarve eller lakfarve.
“Lakfarven træder i stedet for Oliefarven” – men består – “af ganske de samme Stoffer, som Oliefar-ven var sammensat af, Lakfarven bestaar af Farvestoffet udrevet i specialbehandlet Sildeolie eller Torskeolie, der er fuldstændig befriet for Lugten og disse Oliers daarlige Egenskaber. … Farven tilsættes Lakken, som er fremstillet af Linolie, akkurat som før Krigen.” (101. juni 1944).

Weekend sommer 1944
I løbet af 1944 når de handlendes tjeneste-iver en grænse: Det har været skik at lukke lørdag kl. 21, men 15. juni 1944 annoncerer en gruppe handlende således: “Paa Grund af Varemangel og for at vort Personale kan holde Weekend lukker vore Forretninger … om Lørdagen kl. 14.”

Familie og børn.
Frederiksholms Avis 1. juni 1944: “Husk at give besked, hvordan de (10børnene) skal forholde sig under Luftalarmer; alt for hyppigt ser man Børn enten overhøre – eller lige det modsatte – blive saa opskræmte, at de farer rundt i blinde.”
15. april 1945: En melding fra skolen og en bøn:”… en hel Del Børn er nu saa daarligt og tyndt klædt paa, at det nærmest er uforsvarligt. – Skolen og Forældrerådet henstiller til … Dem om at un-dersøge, om De skulle have noget Tøj, som Deres egne Børn er vokset fra, men som måske kan bruges af andre Børn. … En Kreds af Lærerinder og Mødre vil da sy det om til brugbart Børnetøj.”

Sanitetstjeneste og lokale samariter.
Som Krigsafslutningen nærmer sig udbygges sanitetstjenesten til at tage sig af problemer, som ville opstå ved bombardementer og krigshandlinger på dansk grund.
15. oktober 1944: “Angaaende oprettelsen af Skadestuerne i de kooperative Ejendomme … har fun-det en Forhandling Sted mellem Arbejdernes Samariter Forening og Beboerforeningen om Spørgsmaalet. … Forhandling med Boligforeningen AKB dels om den økonomiske Side af Sagen og dels om Frigørelse af de nødvendige Lokaler til Formaalet.”
I øvrigt bliver der holdt kursus i “Praktisk Samaritergerning” på Engholmen.

Almindelig adspredelse.
I juni 1944 annonceres for “8 Dages Hotelferie paa STEVNS” med fuld kost og logi for 72,50 kr.
Det anføres, at “Store Heddinge kan for Øjeblikket betegnes som den mest fredfyldte af alle danske Byer, der hvor alt minder mest om de gode, gamle dage.”

– Tivoliparken “Dannebrog” er opstillet paa Sydhavns Plads, Linie 3´s gamle Endestation ved Cen-tralcaféen” – 15 april 1945. “Her er moderne Musik. Fest, Stemning, Humør.” Der er friluftsoptræ-den, komisk parodi (10Fuld mand hjemkommer fra Maskebal).”
Og så er der radiobiler!

– Java-Brænderierne tilbyder kaffesurrogatet KAFFAN: “Drik altid friskbrændt KAFFAN fra Java-Brænderiet, Sydhavnsgade 1.”

-Eller man kan deltage i Arbejdernes Esperentoklubs kursus i Esperento.
“Naar Krigen er forbi, vil er gaa en Strøm af Ungdom over Landegrænserne. I over fem Aar har vi været spærret ude fra Omverdenen, saa vi længes ud for at se noget nyt, lære noget andet, faa nye, friske Impulser. – hvem har saa Tid til at lære flere Sprog paa een Gang? Her kommer Esperento til Hjælp.” Frederiksholms Avis 15. september 1944.

Citater fra Frederiksholms Avis, samlet af Steen Eriksen, medlem nr. 36 af Lokalhistorisk Forening Kongens Enghave.


Udbred kendskabet til Arkivet.