Bavnehøj Skole 1947 II em

Bavnehøj Skole 1947 II em

Klasselærer: Pt. ukendt.
2. rk. f.v.: – Inga Schultz – x –

Foto fra Skoleporten 26/2 2011 v. Bjarne Weyhe